< Back

Sport jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych – wybrane aspekty

Sport as the subject of interest of economic sciences – selected aspects

Bogusław Fiedor
ORCID: 0000-0002-6464-2577
boguslaw.fiedor@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Marian Gorynia
ORCID: 0000-0002-7633-8249
m.gorynia@ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.200

Download (pdf)

Cytowanie: Fiedor, B., Gorynia, M. (2021). Sport jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 15, s. 5-18. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.200

KODY JEL: A 11, I 80, I 83, O 12

Artykuł jest próbą wstępnej identyfikacji głównych obszarów i aspektów zainteresowania sportem w naukach ekonomicznych, łącznie ze wskazaniem, jakie znajduje to odbicie w systemie rachunków narodowych. Autorzy rozpoczynają analizę od ujęcia mikroekonomicznego, zwracając przy tym uwagę na dystynkcję: sport jako hobby oraz sport jako zawód oraz znaczenie obu tych form aktywności sportowej z punktu widzenia poprawy jakości życia oraz wzrostu dobrobytu (dobrostanu). Wskazują też na czynniki, które we współczesnych gospodarkach i społeczeństwach zwiększają rolę sportu i kultury fizycznej w rozwoju społeczno-gospodarczym. Zwracają także uwagę na rosnący zakres współzależności zachodzących współcześnie między sportem hobbistycznym (amatorskim) a zawodowym. Podkreślają, że zainteresowania sportem z punktu widzenia ekonomii sportu i zarządzania sportem zawsze – zwłaszcza w przypadku współczesnego sportu wyczynowego – łączy się z wiedzą finansową. W drugiej części artykułu podjęto próbę konceptualnego wyodrębnienia sektora sportu jako części gospodarki. Autorzy identyfikują przy tym szersze i węższe ujęcia pomiaru statystycznego tego sektora w systemie rachunków narodowych. Przedstawiają też – w oparciu o literaturę przedmiotu – szacunki wielkości sektora sportu w krajach EU-27 z punktu widzenia udziału w wartości dodanej brutto, udziału w zatrudnieniu oraz zależności międzysektorowych (efekty mnożnikowe sportu). Szacunki te stanowią też ogólną podstawę dla rekomendacji dotyczących wykorzystania aktywności sportowych dla wspierania rozwoju gospodarczego.

Słowa kluczowe: nauki ekonomiczne, sport amatorski (sport jako hobby), sport zawodowy, rozwój społeczno--gospodarczy, sektor sportu w gospodarce, ekonomia sportu, zarządzanie sportem

Sport as the subject of interest of economic sciences – selected aspects

The paper is an attempt at preliminary identification of main areas and aspects of interest in sport in economic sciences, along with indication of how it is expressed in the system of national accounts. The authors start their analysis with a microeconomic approach within which they pay attention to the distinction between sports as a hobby and sports as a profession and the significance of those two forms of sport activity from the standpoint of the increase in life quality and welfare (well-being). They also indicate factors which increase the role of sports and physical education in socio-economic development in contemporary economies and societies. The authors pay also attention to growing interdependencies taking contemporarily place between doing sports as a hobby (amateur sports) and professional sports. Furthermore, they emphasize that interest in sport from the perspective of economics of sport and sports management is ever (and in the case of contemporary professional sports in particular) connected with the financial knowledge. In the second part of the paper, an attempt at conceptual recognition of sport sector as a part of the national economy has been undertaken. In this attempt, the authors identify a narrow and a broader concept of statistical measurement of this sector in the national accounts system. Based on the subject literature, they present estimates of the size of sport sector in the EU-27 countries from the point of view of gross value added (GDP), share in total employment and inter-sectoral relationships (multiplier effects of sport sector). Those estimates form the basis for recommendations concerning the use of sport activities for supporting the economic development.

Key words: economic sciences, amateur sports (sport as a hobby), professional sports, socio-economic development, sport sector in the economy, economics of sport, sports management

Submitted: 2021-10-19, Reviewed: 2021-10-22, Accepted: 2021-10-25, Published: 2021-10-27