< Back

Propozycja miernika oceny poprawności metod porządkowania liniowego

A proposal of a measure for assessing the correctness of linear ordering methods

Kinga Kądziołka
ORCID: 0000-0001-9506-3044
e-mail: kinga.kadziolka@vp.pl
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.201

Download (pdf)

Cytowanie: Kądziołka, K. (2021). Propozycja miernika oceny poprawności metod porządkowania liniowego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 15, s. 19-33. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.201.

KODY JEL: C02, C38, C63, G00

W pracy zaproponowano modyfikację procedury wyznaczania agregatowego miernika oceny poprawności metod porządkowania liniowego. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia zakresy zmienności i znaki wartości mierników cząstkowych wchodzących w skład miernika agregatowego oraz charakter mierników cząstkowych (stymulanta/destymulanta). Dostępne w literaturze propozycje mierników agregatowych oceny poprawności metod porządkowania liniowego, wykorzystujące pierwiastek sumy kwadratów wartości mierników cząstkowych, mogą prowadzić do błędnej oceny analizowanych metod w sytuacji, gdy wartości mierników cząstkowych są ujemne. Po podniesieniu ich do kwadratu kolejność uporządkowania obiektów może ulec zmianie. Ponadto różne zakresy zmienności wartości mierników cząstkowych mogą powodować większy wpływ niektórych mierników cząstkowych niż innych na finalną ocenę analizowanych metod porządkowania liniowego. Proponowana modyfikacja konstrukcji miernika agregatowego pozwala na wyeliminowanie wspomnianych problemów.

Słowa kluczowe: giełdy krypto walut; ocena poprawności metod porządkowania liniowego; miernik agregatowy

A proposal of a measure for assessing the correctness of linear ordering methods

There was proposed a modification of the procedure for determining the aggregate measure to assess the correctness of linear ordering methods. The proposed solution takes into account variability and signs of the values of partial measures and their character (stimulant/destimulant). Proposals of aggregate measures assessing the correctness of linear ordering methods, that are available in the literature, use the root sum of squares of the values of partial measures. It can lead to false results in the situation where the values of partial measures are negative numbers. By squaring them, the ordering of objects (here: taxonomic measures) may change. Moreover, different ranges of variability of values of partial measures may lead to the situation, that some of them have greater impact on the final evaluation of the analyzed linear ordering methods than others. The proposed modification of the aggregate measure allows for the elimination of the mentioned problems.

Key words: cryptocurrency exchanges; correctness of linear ordering methods; aggregate measure

Submitted: 2021-06-26, Reviewed: 2021-08-27, Accepted: 2021-09-25, Published: 2021-10-14