< Back

Analiza cech kredytobiorców nieterminowo spłacających zobowiązania

Analysis of the characteristics of borrowers who fail to pay their liabilities on time

Bernard Kokczyński
ORCID: 0000-0002-9379-0376
Uniwersytet Łódzki
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.202

Download (pdf)

Cytowanie: Kokczyński, B. (2021). Analiza cech kredytobiorców nieterminowo spłacających zobowiązania. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 15, s. 34-48. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.202

KODY JEL: A22

Celem artykułu jest analiza cech klientów niespłacających kredytów w terminie i ustalenie czy cechy te wpływają na brak terminowości w spłacie zobowiązań. Przedmiotem badań jest grupa 31 klientów indywidualnych, którzy nieterminowo spłacają raty swoich zobowiązań gotówkowych. Wnioskowanie przeprowadzono za pomocą testu niezależności chi-kwadrat. Dla przyjętego poziomu istotności nie ma podstaw do odrzucenia hipotez zerowych dla wszystkich badanych cech. Zatem należy szukać innych czynników determinujących wiarygodność kredytową.

Słowa kluczowe: bank; kredyt; scoring; analiza; statystyka; test niezależności chi-kwadrat; zobowiązania

Analysis of the characteristics of borrowers who fail to pay their liabilities on time

The aim of the article is to analyze the characteristics of customers who fail to pay their loans on time and determine whether these features affect the lack of timely payment of their liabilities. The subject of the research is a group of 31 individual clients who fail to pay the installments of their cash liabilities on time. The inference was made using the chi square test of independence. For the adopted level of significance, there are no grounds to reject the null hypotheses for all the examined features. Therefore, other factors determining creditworthiness should be looked for.

Key words: bank; loan; scoring; analysis; statistics; chi-square independence test; liabilities

Submitted: 2021-06-28, Reviewed: 2021-08-21, Accepted: 2021-09-21, Published: 2021-10-14