< Back

Rynek i spożycie napojów alkoholowych w Polsce: podstawowe dane dla polityki społeczno-gospodarczej

Market and consumption of alcoholic beverages in Poland: basic data for socio-economic policy

Artur Bartoszewicz
ORCID: 0000-0002-3872-9441
Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie/KES/KPP
artur.bartoszewicz@sgh.waw.pl

Katarzyna Obłąkowska
ORCID: 0000-0003-2311-0061
Badacz niezależny
kato@life.pl

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.204

Download (pdf)

Cytowanie: Bartoszewicz, A., i Obłąkowska, K. (2021). Rynek i spożycie napojów alkoholowych w Polsce: podstawowe dane dla polityki społeczno-gospodarczej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 15, s. 61-83. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.204

KODY JEL: E64, E66, H21, H41, I15

Alkohol etylowy jest substancją psychoaktywną i toksyczną. Współcześnie w Polsce jest dostępny powszechnie na rynku. W ciągu ostatnich 30 lat Polacy zmienili preferencje dotyczące spożywania alkoholu. Alkohol spożywany nadmiernie, bez względu na formę podania, jest szkodliwy dla zdrowia człowieka, ale także generuje ogromne koszty społeczne i ekonomiczne. W artykule przedstawiono kluczowe wskaźniki dla polityki społeczno-gospodarczej w obszarze spożycia alkoholu, preferencje Polaków w zakresie spożywanego napoju alkoholowego, modele spożycia napojów alkoholowych w Polsce, charakterystykę rynku napojów alkoholowych w Polsce w 2020 r., jak też wpływy budżetu państwa z podatku akcyzowego oraz straty społeczno-ekonomiczne wynikające ze spożycia alkoholu w Polsce.

Słowa kluczowe: alkohol; rynek napojów alkoholowych; polityka publiczna; polityka alkoholowa; polityka społeczno-gospodarcza; podatek akcyzowy; koszt społeczno-ekonomiczne; zdrowie publiczne

Market and consumption of alcoholic beverages in Poland: basic data for socio-economic policy

Ethyl alcohol is a psychoactive and toxic substance. Nowadays in Poland it is widely available on the market. Over the past 30 years, Poles have changed their alcohol consumption preferences. Alcohol consumed excessively, regardless of the form of administration, is harmful to human health, but also generates huge social and economic costs. The article presents key indicators for the socio-economic policy in the area of alcohol consumption, Poles' preferences in terms of consumed alcoholic beverages, alcohol consumption patterns in Poland, characteristics of the alcoholic beverages market in Poland in 2020, as well as state budget revenues from excise duty and socio-economic losses resulting from alcohol consumption in Poland.

Key words: alcohol; alcoholic beverages market; public policy; alcohol policy; socio-economic policy; excise duty; social-economic cost. public health

Submitted: 2021-06-26, Reviewed: 2021-08-26, Accepted: 2021-10-15, Published: 2021-10-15