< Back

Harmonizacja systemu instytucjonalnego w Polsce

Harmonization of the institutional system in Poland

Sławomir Czetwertyński
ORCID: 0000-0003-4078-0104
slawomir.czetwertynski@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jakub Sukiennik
ORCID: 0000-0002-1289-7009
jakub.sukiennik@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kacper Przysada
ORCID: 0000-0002-0863-648X
kacper.przysada@student.uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.206

Download (pdf)

Cytowanie: Czetwertyński, S., Sukiennik, J., Przysada, K. (2020). Harmonizacja systemu instytucjonalnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 15, s. 103-116. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.206

KODY JEL: D02, K10

Celem artykułu jest ukazanie w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny wpływa na harmonizację systemu instytucjonalnego. W artykule skoncentrowano się na problemie oddziaływania instytucji formalnych i nieformalnych na sprawność procesów gospodarowania. W pierwszej części artykułu podkreślono istotę instytucji w procesach gospodarczych oraz wykazano, że spójny i nie mający zaburzeń system instytucjonalny pozytywnie wpływa na sprawność procesów gospodarczych, a także zmniejsza niepewność w interakcjach międzyludzkich. W kolejnej części opisano rolę Trybunału Konstytucyjnego w harmonizacji systemu instytucjonalnego i przedstawiono mechanizmy zabezpieczające przed destabilizacją systemu instytucjonalnego. W ostatniej, empirycznej części artykułu podjęto próbę wykazania, w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny może wpływać na harmonizację instytucji i tym samym pośrednio zwiększać sprawność procesów gospodarczych. Stwierdzono, że taki wpływ jest zjawiskiem realnie występującym, a Trybunał Konstytucyjny ma zdolność do niwelowania zaburzeń systemu instytucjonalnego.

Słowa kluczowe: nowa ekonomia instytucjonalna; zmiana instytucjonalna; system instytucjonalny; harmonizacja systemu instytucjonalnego.

Harmonization of the institutional system in Poland

The article is aimed on showing how the Constitutional Tribunal influences on harmonization of the institutional system. In the article authors concentrated on the problem of the impact of formal and informal institutions on the efficiency of management processes. In the first part of the article the role of institutions in economic processes was underlined and it was proved that coherent and disturbancefree institutional system affects positively on the efficiency of economic processes, as well as it reduces uncertainty in interpersonal interactions. In the next part the role of the Constitutional Tribunal on harmonizing institutional system was described and mechanisms protecting against destabilization of institutional system were presented. In the last, empiric part of the article authors made an attempt of showing how the Constitutional Tribunal can influence on harmonizing institutions and, by harmonizing institutions, indirectly enhance the efficiency of economic processes. It was stated that such an influence is a real phenomenon, whereas the Constitutional Tribunal has a capability to neutralize institutional system disturbances.

Key words: new institutional economics; institutional change; institutional system; harmonization of the institutional system

Submitted: 2021-07-07, Reviewed: 2021-08-03, Accepted: 2021-09-25, Published: 2021-10-14