< Back

Postrzeganie atrakcyjności wykonywanego zawodu przez nauczycieli w Polsce

Perception of Attractiveness of the Profession by Teachers in Poland

Przemysław Macholak
ORCID: 0000-0003-4230-5446
przemyslaw.macholak.wh19@wharton.upenn.edu
Bain & Company, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
absolwent University of Pennsylvania

Maciej Rzeszutek
ORCID: 0000-0002-7272-7810
Rossman Polska, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
Uniwersytet Łódzki

Jan Bobrowski
ORCID: 0000-0002-9268-8388
Absolwent Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej

Aleksandra Krupa
Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu

Szczepan Macholak
ORCID: 0000-0002-7254-0386
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze

Marek Malinowski
ORCID: 0000-0001-5501-837X
Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

Natalia Pietrzak
ORCID: 0000-0003-3831-7591
Uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.208

Download (pdf)

Cytowanie: Macholak, P., Rzeszutek, M., Bobrowski, J., Krupa, A., Macholak, S., Malinowski, M. i Pietrzak, N. (2021). Postrzeganie atrakcyjności wykonywanego zawodu przez nauczycieli w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 15, s. 135-161. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.208

KODY JEL: J24, J81, I2

Celem artykułu jest zbadanie percepcji atrakcyjności zawodu nauczyciela z perspektywy nauczycieli aktywnych na nauczycielskich grupach w popularnym portalu społecznościowym. Protesty nauczycieli w 2019 r. i powiązane z nimi inicjatywy skupiły uwagę na problemach polskiej oświaty. Problemy te obniżają konkurencyjną pozycję zawodu nauczyciela względem innych zawodów na rynku pracy. W obliczu rewolucji technologicznej oraz ze względu na społeczną oraz ekonomiczną wartość ich pracy, rola nauczycieli będzie tylko wzrastała. Ze względu na brak badań ukazujących atrakcyjność zawodu nauczyciela w Polsce, bazując na dostępnej literaturze autorzy wyróżnili 12 czynników determinujących atrakcyjność zawodu i za pomocą ankiety poprosili społeczność nauczycieli o ocenę każdego z tych czynników oraz ocenę atrakcyjności ogółem. Kwestionariusz ankiety został udostępniony pośród grup nauczycielskich na Facebooku oraz za pomocą metody kuli śnieżnej przez pocztę elektroniczną. W okresie od 5 do 23 stycznia 2021 r. zebrano 1550 odpowiedzi od nauczycieli. Polscy nauczyciele podawali podobne przyczyny podjęcia zawodu, co ich odpowiednicy w innych krajach UE. Większość nauczycieli uważała swój zawód za nieatrakcyjny: nie tylko większość czynników została sklasyfikowana jako odpychająca od zawodu, ale też te odpychające zostały ocenione bardziej skrajnie niż czynniki przyciągające do zawodu. Czynniki ocenione najbardziej surowo to poziom stresu, liczba godzin pracy poza planem lekcji oraz pozycja nauczycieli w społeczeństwie. Wśród czynników przyciągających najbardziej pozytywnie oceniono możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli. Próba jest podobna demograficznie do społeczności nauczycieli, nie jest ona jednak próbą reprezentatywną, a zachowania nauczycieli aktywnych w popularnym serwisie społecznościowym mogą różnić się od ogółu.

Słowa kluczowe: rynek pracy; edukacja; socjologia zawodów; atrakcyjność; nauczanie jako zawód; pedeutologia

Perception of Attractiveness of the Profession by Teachers in Poland

Understanding perception of attractiveness of the teaching profession from the perspective of teachers active on a popular social media platform is the primary goal of this article. Teachers’ protests in Poland taking place in 2019 and resulting initiatives such as Educational Roundtables and Civic Educational Consultations focussed Polish public debate’s attention on issues facing the education system. These issues decrease the competitive position of teaching against other professions. Considering the technological revolution and social and economic value of teachers’ work, their role will only become more important. Given the gap in research concerning the attractiveness of teaching in Poland, based on existing research the authors identified 12 determinants of teaching attractiveness and used a survey to understand teachers’ rating of each of them. The authors shared the survey on Facebook among teachers’ groups and via email through the snowball technique. 1550 responses from teachers had been collected in the period between January 5th 2021 and January 23rd 2021. Polish teachers provided similar reasons for deciding to join a teaching workforce to their EU counterparts. Majority of teachers consider their occupation to be unattractive. Not only majority of determinants were considered repelling, but also the repelling determinants were scored more extremely than the attracting determinants. Stress level, number of hours worked outside of the teaching hours and social status were rated the lowest. Professional development opportunities were rated the highest among the attracting factors. While the sample is demographically similar to the teaching population in Poland, the research was conducted using purposive, not representative sampling, and behaviors and judgements of teachers active on social media may differ from the general teaching population.

Key words: labor market; education; sociology of occupations; sociology of professions; attractiveness; teaching; teaching as a profession; pedeutology

Submitted: 2021-08-13, Reviewed: 2021-08-22, Accepted: 2021-09-29, Published: 2021-11-02