< Back

Problem oceny zagrożenia przestępczością z wykorzystaniem mierników taksonomicznych

The problem of crime rate assessment with the use of taxonomic measures

Kinga Kądziołka
ORCID: 0000-0001-9506-3044
kinga.kadziolka@vp.pl
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.211

Download (pdf)

Cytowanie: Kądziołka, K. (2022). Problem oceny zagrożenia przestępczością z wykorzystaniem mierników taksonomicznych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 16, s. 5-26. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.211

KODY JEL: C02, C43, K00

W artykule dokonano przeglądu prac, w których wykorzystano mierniki taksonomiczne do oceny zagrożenia przestępczością. Zwrócono uwagę na pewne dyskusyjne kwestie, jak np. dobór i redukcja zmiennych, będących składowymi konstruowanego miernika. Artykuł kończą rekomendacje rozwiązań w zakresie opracowywania taksonomicznych mierników oceny zagrożenia przestępczością oraz identyfikacji grup obszarów podobnych pod względem wybranych charakterystyk.

Słowa kluczowe: przestępczość, miernik taksonomiczny, natężenie przestępczości

The problem of crime rate assessment with the use of taxonomic measures

There were reviewed the papers which propose the use of taxonomic measures to assess the crime rate. Some debatable issues were noted, such as the selection and reduction of diagnostic variables that are components of the constructed taxonomic measure. There were recommended solutions for constructing taxonomic measures for assessing the crime rate and the identification of groups of areas similar in terms of selected characteristics.

Key words: crime, composite indicator, crime rate

Submitted: 2022-01-09, Reviewed: 2022-02-13, Accepted: 2022-03-09, Published: 2022-03-10