< Back

Grywalizacja w strategiach marketingowych na przykładzie rynku e-commerce

Gamification in marketing strategies on the example of the e-commerce market

Katarzyna Szachta
ORCID: 0000-0002-4954-4215
katarzyna.szachta@ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.224

Download (pdf)

Cytowanie: Szachta, K. (2022). Grywalizacja w strategiach marketingowych na przykładzie rynku ecommerce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 16, s. 149-159. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.224

KODY JEL: F10, L81, M31, O39

Współczesny konsument korzystający z e-commerce może dokonywać zakupu produktów od przedsiębiorstw działających w całym kraju oraz poza jego granicami. Przyczynia się to do wzrostu konkurencji między podmiotami mającymi podobną ofertę i zmusza je do szukania nowych sposobów wyróżnienia się na tle innych firm. Nowoczesnym sposobem uzyskania przewagi konkurencyjnej jest
zastosowanie w strategii marketingowej grywalizacji. Literatura ekonomiczna dotycząca wykorzystania elementów gier w marketingu jest bardzo szeroka, jednak dotychczas nie badano zagadnień dotyczących stosowania tego narzędzia przez firmy funkcjonujące na rynku e-commerce. Niniejszy artykuł wypełnienia tę lukę badawczą. Głównym celem pracy jest ukazanie grywalizacji jako narzędzia marketingowego wykorzystywanego na rynku e-commerce, a przy jego realizacji zostaną wykorzystane takie metody badawcze jak analiza literatury i portali branżowych oraz studia przypadków. W artykule zostanie omówiona geneza i istota grywalizacji, przyczyny jej zastosowania w marketingu, a także błędy i obawy przy wdrożeniu oraz przykłady implementacji grywalizacji na rynku e-commerce wraz z zaletami zastosowania grywalizacji.

Słowa kluczowe: handel elektroniczny, e-commerce, marketing, innowacje, grywalizacja

Gamification in marketing strategies on the example of the e-commerce market

A modern consumer using e-commerce can purchase products from companies operating throughout the country and abroad. This contributes to an increase in competition between entities with a similar offer and forces them to look for new ways to distinguish themselves from other companies. A modern way of gaining a competitive advantage is the use of gamification in the marketing strategy. The economic literature on the use of game elements in marketing is very wide, however, the use of this tool by companies operating in the e-commerce market has not been studied so far. This article fills this research gap. The main purpose of the work is showing that gamification is a marketing tool used in the e-commerce market, and in its implementation, research methods such as the analysis of literature and industry portals as well as case studies will be used. The article will discuss the genesis and essence of gamification, the reasons for its use in marketing, as well as errors and concerns with implementation, and examples of gamification implementation in the e-commerce market, along with the advantages of using gamification.

Key words: e-commerce, marketing, innovation, gamification

Submitted: 2022-03-30, Reviewed: 2022-05-27, Accepted: 2022-07-04, Published: 2022-07-06