< Back

Realizacja strategii CSR przedsiębiorstwa za pomocą treści medialnych

Implementation of the CSR strategy with the use of media content

Karina Czepiec-Veltzé
0000-0002-5580-5290
karina.veltze@doctoral.uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński

Grzegorz Czepiec-Veltzé
0000-0001-5530-312X
czepiec.g@gmail.com
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.226

Download (pdf)

Cytowanie: Czepiec-Veltzé, K., Czepiec-Veltzé, G., (2022). Realizacja strategii CSR przedsiębiorstwa za pomocą treści medialnych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 16, s. 172-183. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.226

KODY JEL: M14, L82

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR) to gałąź zarządzania, która zyskuje coraz większe znaczenie wśród przedsiębiorców. Ciekawy przykład zastosowania rozwiązań z tego obszaru stanowią przedsiębiorstwa medialne, które dostarczają specyficzny rodzaj usług – informację. Badania nad tym zagadnieniem znajdują uzasadnienie przede wszystkim w specyficznej grupie interesariuszy, wśród których znajdują się odbiorcy treści medialnych. To z kolei warunkuje odmienne potrzeby względem komunikacji działań społecznie odpowiedzialnych, za pomocą nadawania szerokopasmowego. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie wyników analiz dotyczących realizacji zadań z obszaru CSR na przykładzie Grupy Polsat. W ramach tej spółki szczególnym kanałem wypełniania założeń strategicznych CSR oraz informowania o tym interesariuszy jest Telewizja Polsat. Metodą zastosowaną jest analiza medialnych reprezentacji kluczowych obszarów tej grupy przeprowadzona w oparciu o dane zawarte w Raporcie społecznej odpowiedzialności Grupy Polsat 2020. Analizy zostały przeprowadzone na ofercie programowej Telewizji Polsat za rok 2020, pokrywającej się z częścią zapisów Raportu. Jej wyniki pokazują, że treści emitowane przez Telewizję Polsat istotnie realizują część strategii CSR całej Grupy. Artykuł przedstawia sposoby realizacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Polsat w materiałach telewizyjnych, z uwzględnieniem audycji oraz bloków reklamowych i treści sponsorowanych.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu; CSR; Grupa Polsat; Telewizja Polsat; zarządzanie mediami

Implementation of the CSR strategy with the use of media content

Corporate Social Responsibility (CSR) is a branch of management that is gaining increasing importance among entrepreneurs. An interesting example of applying solutions from this area are media companies that provide a specific type of service - information. Research on this issue is justified primarily by a specific group of stakeholders, among which are the recipients of media content. This determines different needs in relation to the communication of socially responsible activities, using broadcasting. The purpose of this article is to present the results of the analysis of the implementation of CSR objectives on the example of the Polsat Group. Within this company, Polsat Television is a special channel for fulfilling the strategic assumptions of CSR and informing stakeholders about it. The method used is an analysis of media representations of key areas of the group, based on findings from Polsat Group Social Responsibility Report 2020. The analysis was carried out on the programming offer of Polsat Television for 2020, which overlaps with part of the Report. Its results show that the content emitted by Polsat television significantly realises part of the Group's CSR strategy. The article presents the methods of implementing the assumptions of Corporate Social Responsibility of Polsat Group in television content, taking into account programs and advertising blocks and sponsored materials.

Key words: Corporate Social Responsibility; CSR; Polsat Group; Polsat TV; media management.

Submitted: 2022-03-31, Reviewed: 2022-05-29, Accepted: 2021-07-15, Published: 2022-07-17