< Back

Ocena potencjału innowacyjnego polskich województw i prawdopodobieństwo jego zmiany

Assessment of the innovative potential of Polish voivodeships and the probability of its change

Agata Luśtyk
ORCID: 0000-0002-7478-0164
lustyk.agata96@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.214

Download (pdf)

Cytowanie: Luśtyk, A. (2022). Ocena potencjału innowacyjnego polskich województw i prawdopodobieństwo jego zmiany. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 16, s. 66-83. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.214

KODY JEL: O30, O31, O32, O39

Celem artykułu jest ocena potencjału innowacyjnego polskich gospodarek regionalnych. W artykule przeprowadzono dyskusję różnych ujęć definicyjnych kategorii potencjału innowacyjnego. Na ścieżce osiągania celu poznania wykorzystano dwie metody taksonomiczne oraz metodę wykorzystującą macierze przejścia pochodzące z teorii łańcuchów Markowa. Przeprowadzona analiza skłania do sformułowania następujących wniosków. Po pierwsze, wyniki potwierdziły ustalenia innych badaczy, iż najlepiej rozwiniętymi pod względem zdolności do rozwoju innowacji są regiony mazowiecki, dolnośląski, śląski, małopolski i wielkopolski, zaś najsłabiej regiony podlaski, warmińskomazurski,
lubuski oraz opolski. Po drugie, zdolność do rozwoju innowacji jest stabilna w czasie. Przejście z niższego do wyższego poziomu odbywa się w cyklach wieloletnich i jest powiązane z efektywnością regionalnego ekosystemu innowacji.

Słowa kluczowe: potencjał innowacyjny; region; działalność innowacyjna; metoda Perkala; wskaźnik taksonomiczny; łańcuchy Markowa.

Assessment of the innovative potential of Polish voivodeships and the probability of its change

The aim of this article is to assess the innovative potential of Polish regional economies. The article discusses various definitions of the category of innovative potential. On the path of achieving the goal, two taxonomic methods and a method that using transition matrices which come from the Markov chain theory were used. The analysis leads to the following conclusions. Firstly, the results confirmed the findings of other researchers that the best developed regions in terms of their ability to develop innovation are mazowiecki, dolnośląski, śląski, małopolski and wielkopolski, while the least developed regions are podlaski, warmińsko-mazurski, lubuski and opolski. Secondly, the ability to develop innovation is stable over time. The transition from the lower to the higher level takes place in multiannual cycles and is related to the effectiveness of the regional innovation ecosystem.

Keywords: innovative potential; region; innovative activity; Perkal method; taxonomic index; Markov chain

Submitted: 2022-02-15, Reviewed: 2022-02-22, Accepted: 2022-03-08, Published: 2022-03-11