< Back

Ewolucja indyjskiej polityki przemysłowej

Evolution of Indian industrial policy

Michał Zaremba
ORCID: 0000-0001-9525-9100
michal.zaremba@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.215

Download (pdf)

Cytowanie: Zaremba, M. (2022). Ewolucja indyjskiej polityki przemysłowej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 16, s. 84-104. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.215

KODY JEL: L51, O21, O25

Jednym z kluczowych obszarów polityki gospodarczej jest polityka przemysłowa, która wspiera i kreśli strategię rozwoju przemysłu w danym państwie. Ma to szczególne znaczenie w krajach rozwijających się, które poszukują właściwej strategii rozwojowej umożliwiającej szybki wzrost i rozwój kraju. W grupie krajów rozwijających się jednym z najciekawszych przypadków są Indie. Od czasu wyzwolenia się spod władzy brytyjskiej kraj ten wdrażał różne strategie rozwojowe mające skutkować wysokim tempem wzrostu gospodarczego. Dopiero jednak zmiany paradygmatu w polityce przemysłowej po 1990 roku zaowocowały wysokimi wskaźnikami wzrostu, a Indie stały się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Celem artykułu jest omówienie zmian w indyjskiej polityce przemysłowej od odzyskania niepodległości po reformy gospodarcze lat 90. XX wieku. W badaniu wykorzystano analizę historyczną opartą na literaturze krajowej i zagranicznej oraz analizę danych zastanych. Artykuł kończy się omówieniem sektora przedsiębiorstw we współczesnych Indiach, co stanowi przyczynek do dalszych badań i dyskusji.

Słowa kluczowe: Indie; gospodarka indyjska; polityka przemysłowa; reformy gospodarcze

Evolution of Indian industrial policy

One of the key areas of economic policy is industrial policy which supports and outlines the strategy for the industrial development in a given country. This is particularly important in developing countries that look for an appropriate development strategy enabling the country to grow rapidly and develop afterwards. In group of developing countries, India is one of the most interesting cases. Since its liberation from British rule, the country has implemented various development strategies designed to result in a high rate of economic growth. However, it was not until the paradigm shift in industrial policy after 1990 that resulted in high growth rates and India became one of the fastest growing economies in the world. The aim of the article is to analyze the changes in Indian industrial policy from independence to the economic reforms of the 1990s. The study uses historical analysis based on domestic and foreign literature as well as an analysis of existing data. The article ends with an overview of the enterprise sector in today’s India which is a contribution to further research and discussion

Key words: India; Indian economy; industrial policy; economic reforms

Submitted: 2022-01-31, Reviewed: 2022-02-21, Accepted: 2022-03-16, Published: 2022-03-17