< Back

Instrumenty ekonomiczne a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw energetycznych w Polsce

Economy instruments and sustainable development of energy enterprises in Poland

Anna Misztal
ORCID: 0000-0002-7455-5290
anna.misztal@uni.lodz.pl
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.218

Download (pdf)

Cytowanie: Misztal, A. (2022). Instrumenty ekonomiczne a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 16, s. 115-126. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.218

KODY JEL: L20, N70, 013, Q01

Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych wyzwań współczesnego świata. W odniesieniu do przedsiębiorstw oznacza on podejmowanie działań na rzecz rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw uzależniony jest od szeregu czynników, zarówno endogenicznych, jak i egzogenicznych. Zadaniem instrumentów ekonomii energetycznej jest wsparcie dla transformacji energetycznej gospodarek i przedsiębiorstw. Podstawowym celem artykułu jest ocena wpływu wybranych instrumentów ekonomii energetycznej na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw energetycznych w Polsce w latach 2008-2020. Do instrumentów ekonomii energetycznej zaliczono nakłady finansowe na ochronę środowiska (F), podatki środowiskowe (Pśr), nakłady na odnawialne źródła energii (Oz), ceny kontraktów terminowych na emisje CO2 (CO2), nakłady na B+R (BR) oraz unijny system handlu uprawnieniami do emisji (UEH). Stworzono wskaźniki pozwalające na ocenę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw energetycznych (Zr) oraz jego trzech filarów: ekonomicznego (E), społecznego (S) i środowiskowego (Śr). Do oceny związków pomiędzy zmiennymi wykorzystano Klasyczną Metodę Najmniejszych Kwadratów (KMNK) oraz metodę pozornie niepowiązanych równań (Seemingly Unrelated Regression: SUR). Opracowanie składa się ze wstępu, przeglądu literatury przedmiotu, omówienia metody badawczej, prezentacji wyników badań oraz wniosków końcowych.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój; instrumenty ekonomii energetycznej; przedsiębiorstwa energetyczne.

Economy instruments and sustainable development of energy enterprises in Poland

Sustainable development is one of the key challenges of the modern world. Concerning enterprises, it means undertaking economic, social, and environmental development activities. The sustainable development of enterprises depends on several endogenous and exogenous factors. The task of energy economy instruments is to support the energy transformation of economies and enterprises. The article's main goal is to assess the impact of selected energy economy instruments on the sustainable development of energy companies in Poland in 2008-2020. Energy economy instruments include financial outlays on environmental protection (F), environmental taxes (Pśr), outlays on renewable energy sources (Oz), prices of futures contracts for CO2 emissions (CO2), outlays on R&D (BR) and the EU System Trade-in Emissions (UEH).). I created to assess the sustainable development of energy enterprises (Zr) and their three pillars: economic (E), social (S) and environmental (Śr). I used the Classical Least Squares (KMNK) method and the Seemingly Unrelated Regression: SUR method to assess the relationships between the variables. The study consists of an introduction, a review of the literature on the subject, a discussion of the research method, research results and conclusions.

Key words: sustainable development; energy economy instruments; energy companies

Submitted: 2022-03-19, Reviewed: 2022-04-23, Accepted: 2022-05-11, Published: 2022-05-18