< Back

Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej

Mediation in economic matters as a tool supporting business activities

Paulina Wityńska
ORCID: 0000-0002-1688-0407
p.witynska@uwb.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Uniwersytet w Białymstoku

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.219

Download (pdf)

Cytowanie: Wityńska, P. (2022). Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 16, s. 127-136. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.219

KODY JEL: G00, K12, M12

Spory między przedsiębiorcami występują bardzo często. Jednym ze sposobów ich rozwiązywania jest mediacja, opierająca się na zasadach dobrowolności, poufności, dobrej wiary, neutralności i bezstronności. Ugodowe rozstrzyganie konfliktów ma wiele zalet dla wszystkich stron sporu. Mogą one zaoszczędzić czas i pieniądze, a także kontrolować przebieg samej mediacji. Celem artykułu jest ukazanie korzyści z mediacji gospodarczej dla przedsiębiorcy, jej przebiegu oraz roli mediatora.

Słowa kluczowe: mediacja; konflikt; przedsiębiorca; działalność gospodarcza

Mediation in economic matters as a tool supporting business activities

Disputes between entrepreneurs occur very often. One of the ways of solving them is mediation, based on the principles of voluntary, confidential, good faith, neutrality and impartiality. Amicable settlement of conflicts has many advantages for all parties to the dispute. They can save time and money, and control the mediation itself. Moreover, it is discreet. The aim of the article is to show the benefits of economic mediation for entrepreneurs, its course and the role of a mediator.

Key words: mediation; conflict; entrepreneur; business activity
Submitted: 2022-03-22, Reviewed: 2022-05-05, Accepted: 2022-05-11, Published: 2022-05-20