< Back

Determinanty przestrzennego zróżnicowania produktywności pracy w Polsce

Determinants of spatial differentiation of labor productivity in Poland

Agata Luśtyk
ORCID: 0000-0002-7478-0164
lustyk.agata96@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mateusz Biernacki
ORCID: 0000-0001-7064-8783
mateusz.biernacki@doctoral.uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.220

Download (pdf)

Cytowanie: Luśtyk, A., Biernacki, M. (2022). Determinanty przestrzennego zróżnicowania produktywności pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 17, s. 5-18. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.220

KODY JEL: O30, O40, O41, O47, O49

Celem artykułu jest empiryczna analiza determinant produktywności pracy na poziomie wojewódzkim w Polsce. Początek stanowi przegląd literatury związanej z kategorią produktywności, przedstawione zostały jej przykładowe kwantyfikatory. Na ścieżce osiągania celu wykorzystano model regresji liniowej. Zdecydowano, że zmiennymi objaśniającymi, które najlepiej obrazują badaną kategorię są: wartość brutto środków trwałych, nakłady inwestycyjne na badania i rozwój oraz wskaźnik określający relację zatrudnionych w sektorze rolniczym (rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybołówstwo) do zatrudnionych ogółem. Przeprowadzona analiza skłania do sformułowania następujących wniosków. Po pierwsze, wyższe wartości środków trwałych brutto prowadzą do wzrostu produktywności pracy. Po drugie, zwiększenie wielkości nakładów na badania i rozwój powoduje wzrost produktywności pracy. Po trzecie, należy ograniczać poziom zatrudnienia w sektorze rolniczym, gdyż wpływa ono negatywnie na produktywność.

Słowa kluczowe: produktywność pracy; wartość brutto środków trwałych; nakłady inwestycyjne na badania i rozwój; relacja zatrudnienia w rolnictwie do zatrudnienia ogółem; regresja liniowa

Determinants of spatial differentiation of labor productivity in Poland

The aim of this article is an empirical analysis of the deteminants of productivity at the voivodeships level of Poland. The beginning is a small review of the literature related to the category of productivity with examples of its quantifiers. In the path of achieving the goal the model of linear regression is used. Variables that illustrate the analyzed cathegory in the best way are: gross value of fixed assets, R&D capital expenditure and an indicator defining the relations of people employed in the agricultural sector to total employment. The analysis leads to the following conclusions. Firstly, higher values of gross fixed assets lead to an increase in labour productivity. Secondly, higher values of the amount of expenditure on research and development lead to an increase in labor productivity. Thirdly, the level of employment in the agricultural sector should be limited as it negatively affects labour productivity.

Key words: labour productivity; gross fixed assets; R&D capital expenditure; relation of employment in agricultural sector to total employment; linear regression

Submitted: 2022-03-13, Reviewed: 2022-04-20, Accepted: 2022-05-05, Published: 2022-05-25