< Back

Postrzeganie i wykorzystanie marki osobistej w pracy zawodowej przez przedstawicieli wybranych zawodów prawniczych

Perception and use of a personal brand in professional work by representatives of selected legal professions

Weronika Muszyńska
ORCID: 0000-0001-8388-6342
wm83763@doktorant.sgh.waw.pl
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.222

Download (pdf)

Cytowanie: Muszyńska, W. (2022). Postrzeganie i wykorzystanie marki osobistej w pracy zawodowej przez przedstawicieli wybranych zawodów prawniczych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 17, s. 19-31. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.222

KODY JEL: J24, M12, M54

Zmienność rynku pracy, a także egocentryzm pracowników w odniesieniu do zarządzania karierami zawodowymi powoduje, że posiadanie marki osobistej staje koniecznością, jeśli osoba nie chce stracić możliwości rozwoju własnej kariery (Gorbatov i in., 2021). Również w świecie prawniczym zauważa się coraz większe zainteresowanie dbałością o własną atrakcyjność i wartość na rynku pracy (Vosloban, 2013), z czym związana jest marka osobista. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jej struktura zawiera wstęp, dwa rozdziały teoretyczne i część empiryczną prezentującą metodykę oraz wyniki badania jakościowego. Celem artykułu jest przedstawienie definicji pojęcia „marka osobista” z rozróżnieniem jego składowych oraz zaprezentowanie możliwości jego wykorzystania w pracy zawodowej przez przedstawicieli zawodów prawniczych z województwa wielkopolskiego (N=10). Dla realizacji celów przeprowadzono przegląd najnowszej literatury i badania w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Badanie jakościowe trwało od marca do kwietnia 2022 roku. W jego efekcie przyjęto, że marka osobista jest pojęciem wielowymiarowym, w skład którego wchodzą: wartości, reputacja, wygląd zewnętrzny i doświadczenie zawodowe. Uznano również, że zpowodzeniem może być ona wykorzystywana w życiu zawodowym przez przedstawicieli zawodów prawniczych m.in. w celu pozyskania nowych klientów czy otwarcia własnej kancelarii prawnej. W zakończeniu artykułu sformułowano ograniczenia zastosowanej metody badawczej oraz kierunki badań na przyszłość.

Słowa kluczowe: marka osobista; praca zawodowa; zawód prawniczy; rynek pracy.

Perception and use of a personal brand in professional work by representatives of selected legal professions

The volatility of the labor market, as well as the self-centeredness of employees in relation to career management, make having a personal brand a necessity if a person does not want to lose their career opportunities (Gorbatov et al., 2021). Also in the legal world there is a growing interest in caring for one's own attractiveness and value on the labor market (Vosloban, 2013), which is related to
a personal brand. The work is theoretical and empirical, and its structure includes an introduction, two theoretical chapters and an empirical part presenting the methodology and results of the qualitative research. The aim of the article is to present the definition of the concept of "personal brand" with the distinction between its components and to present the possibilities of its use in professional work by representatives of legal professions from the Greater Poland voivodeship (N = 10). To achieve the goals, a review of the latest literature and research was carried out in the form of individual in-depth interviews (IDI). The qualitative research was carried out from March to April 2022. As a result, it was assumed that a personal brand is a multidimensional concept, which includes: values, reputation, external appearance and professional experience. It was also found that it can be successfully used in professional life by representatives of legal professions, including in order to acquire new clients or to open your own law firm. At the end of the article, the limitations of the applied research method and directions of research for the future were formulated.

Key words: personal brand; professional work; legal profession; labor market

Submitted: 2022-04-24, Reviewed: 2022-05-18, Accepted: 2022-06-02, Published: 2022-06-13