< Back

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej w świetle zmian Polskiego Ładu

Forms of taxation of sole proprietorship in the light of changes in the Polish Deal

Ewelina Augustynowicz
ORCID: 0000-0002-3692-4382
ewelina1augustynowicz@gmail.com
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.229

Download (pdf)

Cytowanie: Augustynowicz, E. (2022). Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej w świetle zmian Polskiego Ładu. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 17, s. 89-104. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.229

KODY JEL: K34, K2

artykule podjęto próbę oceny wpływu zmian, związanych z wprowadzeniem od 01.01.2022 r. „Polskiego Ładu”, na obciążenie z tytułu podatku dochodowego i składki zdrowotnej w jednoosobowych działalnościach gospodarczych przez pryzmat różnych form opodatkowania. W toku badawczym porównano wpływ form opodatkowania przedsiębiorcy na wartość podatku dochodowego i składki zdrowotnej. Ze względu na zmiany prawne, które wpływają na wartość odprowadzanej składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego, istotna jest analiza ponoszonych oraz potencjalnych obciążeń z tytułu składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego. Może się bowiem okazać, że wybrany wcześniej sposób opodatkowania nie będzie już optymalny, w przypadku wyboru innej formy opodatkowania obciążenie podatkiem dochodowym i składką zdrowotną mogłyby być niższe. Wybór formy opodatkowania nie jest jednak możliwy w dowolnym momencie roku, dlatego tak istotna jest wcześniejsza analiza wpływu formy opodatkowania na wartość obciążeń podatkowo-składkowych. Symulację wpływu „Polskiego Ładu” na podatek dochodowy i składkę zdrowotną przeprowadzono na hipotetycznych danych dla dwóch wariantów skali dochodu działalności gospodarczej. Wyniki wskazują na wzrost obciążeń, szczególnie w przypadku wyboru mniej optymalnych form opodatkowania w roku 2022.

Słowa kluczowepodatek dochodowy; składka zdrowotna; opodatkowanie przedsiębiorstw; Polski Ład

Forms of taxation of sole proprietorship in the light of changes in the Polish Deal

The article attempts to assess the impact of changes related to the introduction of “the Polish Deal” from 1/01/2022 on the burden of income tax and health contribution in sole proprietorships through the prism of various forms of taxation. The research compares the impact of enterprise taxation forms on the value of income tax and health contribution. Due to legal changes that affect the value of the health care contributions and income tax, it is important to analyze the incurred and potential charges for health care contributions and income tax. It may turn out that the previously chosen method of taxation will not be optimal anymore, and if a different form of taxation is chosen, the burden of income tax and health contribution could be lower. However, the choice of the form of taxation is not possible at any time of the year, which is why a prior analysis of the impact of the form of taxation on the value of tax and contribution charges is so important. The simulation of the impact of "the Polish Deal" on the value a income tax and health contribution liabilities was carried out on hypothetical data for two variants of the income of economic activity. The results indicate an increase charges, especially in the case of choosing less optimal forms of taxation in 2022.

Key wordsincome tax; health insurance contribution; corporate taxation; the Polish Deal

Submitted: 2022-05-25, Reviewed: 2022-07-30, Accepted: 2022-11-02, Published: 2022-11-02