< Back

Public-private partnerships as a method of performing public tasks in Poland

Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych w Polsce

Piotr Sołowiej
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-0753-1838
piotr.solowiej@interia.eu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.232

Download (pdf)

Cytowanie: Sołowiej, P. (2022). Public-private partnerships as a method of performing public tasks in Poland. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 17, s. 133-151. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.232

KODY JEL: H42, H54, H70

A public-private partnership is a form of long-term cooperation between the public and private sectors to carry out construction projects or render services which have traditionally been provided by the public sector. The public sector uses the knowledge and experience of private entities, which may not only lead to an increase in the quality of services provided in the public interest, but also improve the perception of government and local-government administration by citizens. What could be observed in recent years is an increased interest in intersectoral cooperation and the involvement of private capital in public projects. The aim of this article is to analyze the development of the Polish public-private partnership market in the years 2009-2021, including the need to explain why there is little interest in the idea of public-private sector partnerships. Due to the specificity of the discussed topic, desk research methods and critical analysis of the literature were used to write this article. Moreover, the study draws attention to threats and obstacles which limit the use of public-private partnerships. Research has shown that even though the private sector expressed an increased interest in public services, the number of agreements is small and the value of projects carried out as part of public-private partnerships is low.

Key wordspublic-private partnership, intersectoral cooperation, public sector

Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych w Polsce

Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi formułę długoterminowej współpracy sektora publicznego oraz prywatnego w celu realizacji przedsięwzięć mających na celu wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Wykorzystanie przez sektor publiczny wiedzy i doświadczenia podmiotów prywatnych może przyczynić się do wzrostu jakość świadczonych usług na rzecz interesu publicznego, ale również sposobu postrzegania przez obywateli administracji rządowej, jak i samorządowej. Na przestrzeni ostatnich lat, możemy zaobserwować wzrost zainteresowania współpracą międzysektorową oraz zaangażowaniem kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych. Celem artykułu jest dokonanie analizy rozwoju rynku partnerstwa-publiczno-prywatnego w Polsce w latach 2009-2020, w tym identyfikacja powodów niewielkiego zainteresowania ideą partnerstwa publiczno-prywatnego. W związku ze specyfiką omawianego tematu, do napisania niniejszego artykułu wykorzystano metody desk research oraz krytyczną analizę piśmiennictwa. W wyniku przeprowadzonych badań, należy zauważyć, że pomimo wzrostu zainteresowania świadczeniem usług publicznych przez sektor prywatny, występuje niewielka liczba zawieranych umów, jak również niska wartość realizowanych przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Słowa kluczowepartnerstwo publiczno-prywatne, współpraca międzysektorowa, sektor publiczny

Submitted: 2023-01-06, Reviewed: 2023-01-18, Accepted: 2023-02-14, Published: 2023-02-15