< Back

Główne trendy w handlu zagranicznym i produkcji na rynku stali w Polsce w latach 2005-2020

Main trends in foreign trade and production in the steel market in Poland between 2005 and 2020

Mateusz Rybarz
ORCID: 0000-0001-5004-5336
mateusz.rybarz@edu.uekat.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.231

Download (pdf)

Cytowanie: Rybarz, M. (2022). Główne trendy w handlu zagranicznym i produkcji na rynku stali w Polsce w latach 2005-2020. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 17, s. 118-132. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.231

KODY JEL: D47

Współczesne gospodarki nastawione na budowanie przewag konkurencyjnych potrzebują stali jako jednego z podstawowych surowców. Polska gospodarka jako gospodarka produkcyjna jest szczególnie związana w rynkiem stali. Autor w artykule podjął próbę wyznaczenia głównych trendów w obszarze produkcji jak i eksportu oraz importu na rynku stali w Polsce na tle wskaźników obrazujących stan polskiej gospodarki. Badaniem objęto lata 2005-2020, które mają szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki, ponieważ jest to okres obejmujący kształtowanie się Polski w strukturach Unii Europejskich oraz kryzys gospodarczy oraz początek pandemii COVID-19. Badanie opierało się na analizie porównawczej dostępnych danych. Artykuł składa się ze wstępu, gdzie nakreślono ogólny problem, przedstawiono cel główny oraz cele szczegółowe pracy, przeglądu literatury przedstawiającej współczesny stan badań dotyczących rynku stali, opisu metodologii badań zawierającego charakterystykę wykorzystywanych narzędzi badawczych, wyników badań omawiających rezultaty przeprowadzanych analiz danych oraz wniosków zawierających omówienie wyników.

Słowa kluczowe: rynek stali; handel zagraniczny; gospodarka produkcyjna; produkcja

Main trends in foreign trade and production in the steel market in Poland between 2005 and 2020

Modern economies focused on building competitive advantage need steel as one of their basic raw materials. The economy of Poland as a manufacturing economy is particularly related to the steel market. The author has attempted to determine the main trends in production, exports and imports in the steel market in Poland against the background of indicators reflecting the condition of the Polish economy. The study covers the years 2005-2020, which are particularly important for the Polish economy because it is a period that includes the formation of Poland in the structures of the European Union, the economic crisis and the beginning of the COVID-19 pandemic. The study is based on a comparative analysis of available data. The article consists of an introduction describing the general problem and presenting the primary and specific objectives of the study, a literature review presenting the contemporary state of research on the steel market, a description of the research methodology along with the characteristics of the research tools used, the research results discussing the results of the data analysis, and conclusions containing a discussion of the results.

Key words: steel market; foreign trade; manufacturing economy; production

Submitted: 2022-06-07, Reviewed: 2022-08-06, Accepted: 2023-01-04, Published: 2023-01-05