< Back

Kłamstwo w miejscu pracy

Lying in the workplace

Renata Maciejewska
ORCID: 0000-0003-0008-389X
r.maciejewska@wez.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski

Barbara Maciejewska
ORCID: 0000-0002-8605-5445
bmaciejewska00@gmail.com
Uniwersytet Zielonogórski

Natalia Maria Maciejewska
ORCID: 0000-0003-2379-1055
natamaciejewska2001@gmail.com
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.223

Download (pdf)

Cytowanie: Maciejewska, R., Maciejewska, B., Maciejewska, N.M. (2022). Kłamstwo w miejscu pracy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 17, s. 32-49. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.223

KODY JEL: M00, M1, M12

W procesie kłamstwa istotną rolę odgrywa relacja interpersonalna, a także kontekstspołeczny w jakim akt kłamstwa następuje. Kłamstwo w miejscu pracy może przybierać różne formy. Może to być kłamstwo wypowiedziane pracodawcy przez pracownika lub odwrotnie. Może to być kłamstwo w CV lub kłamstwo wypowiedziane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, kłamstwo stosowane jako usprawiedliwienie niewywiązania się z powierzonych obowiązków lub tzw. białe kłamstwa, które są związane z utrzymywaniem prawidłowych kontaktów społecznych. Istnieje wiele typów kłamstw i sytuacji, w których pracownicy mogą je stosować. Pracownicy kłamiąc starają się prezentować bardziej efektywnie niż są w rzeczywistości, próbują zamaskować własne niekompetencje i brak sukcesu, często dlatego, że nie mogą zrozumieć, dlaczego nie odnoszą sukcesów i nie wiedzą, jak zmienić swoją sytuację, a w końcu aby być postrzeganym wśród współpracowników jako osoba powszechnie lubiana. Jednak o ile kłamstwo jest rozumiane jako endemiczna cecha społeczeństwa rzadko było centralnym problemem badań organizacji. W artykule zaprezentowano fragment wyników badań własnych przeprowadzonych wśród pracowników z terenu województwa lubuskiego. Celem ogólnym poniższego opracowania jest przedstawienie kłamstwa jako zachowania występującego w miejscu pracy. Podstawę źródłową stanowi analiza literatury przedmiotu oraz analiza fragmentu wyników badań własnych.

Słowa kluczowe: kłamstwo, praca, nieuczciwość

Lying in the workplace

In the process of lying, an important role is played by the interpersonal relationship as well as the social context in which the act of lying occurs. Lying in the workplace can take many forms. It may be a lie told to the employer by the employee or vice versa. It may be a lie on your CV or a lie said during an interview, a lie used as an excuse for not fulfilling your duties or the so-called white lies that are related to maintaining proper social contacts. There are many types of lies and situations in which employees can apply them. Employees lying, try to present more effectively than they really are, try to mask their own incompetence and lack of success, often because they cannot understand why they are not successful and do not know how to change their situation and finally be perceived among colleagues as a common person liked. However, as far as lying is understood as an endemic trait of society, it has rarely been a central research problem of an organization. The article presents a fragment of the results of own research conducted among employees from the Lubuskie Voivodeship. The general aim of the following study isto present lying as behavior occurring in the workplace. The source basisis an analysis of the literature on the subject and an analysis of a fragment of the results of own research.

Key words: lie, work, dishonesty

Submitted: 2022-05-28, Reviewed: 2022-06-02, Accepted: 2022-06-08, Published: 2022-06-09