< Back

Wyzwania związane z rozwojem elektromobilności w Europie

Challenges related to the development of electromobility in Europe

Maciej Koszorek
ORCID: 0000-0001-5984-8880
koszorek.maciej@gmail.com
Uniwersytet Zielonogórski

Mateusz Kurowski
ORCID: 0000-0002-9979-6517
m.kurowski@wez.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.230

Download (pdf)

Cytowanie: Koszorek, M., Kurowski, M. (2022). Wyzwania związane z rozwojem elektromobilności w Europie. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 17, s. 105-117. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.230

KODY JEL: R420

Przedmiotem artykułu jest rozwój elektromobilności w Europie i koncepcja zrównoważonego transportu. Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie prognozy liczby nowo rejestrowanych pojazdów w pełni elektrycznych w latach 2021-2025 i przedstawienie wyzwań związanych z zaobserwowanym trendem. Praca ma charakter teoretyczny, opiera się na analizie literatury, branżowych stron internetowych i danych statystycznych. Do prognozowania wykorzystano metodę Holta – model wygładzania wykładniczego. Prognoza na lata 2021-2025 wykazała, że w kolejnych latach nastąpi znaczny wzrost liczby nowo rejestrowanych samochodów w pełni elektrycznych w Europie. Według prognozy przewidywana liczba samochodów elektrycznych rejestrowanych rocznie wzrośnie w 2025 aż o 261% w porównaniu z 2020 rokiem. Rozwój elektromobilności jest ważnym elementem koncepcji zrównoważonego transportu, ale jego realizacja to nie tylko produkcja i rozpowszechnienie samochodów z napędem elektrycznym. Spełnienie założeń koncepcji elektromobilności wymaga m.in. równoczesnego rozwoju infrastruktury ładowania, zwiększenia efektywności recyklingu i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Istotny w tym przypadku jest również obserwowany ostatnio w Europie kryzys energetyczny, który może zahamować rozwój lub wpłynąć na zmianę kierunku w stronę innej technologii.

Słowa kluczowezrównoważony transport; elektromobilność; samochody elektryczne; prognozowanie

Challenges related to the development of electromobility in Europe

The subject of the work is the development of electromobility in Europe and the concept of sustainable transport. The aim of the work is to forecast the number of newly registered fully electric vehicles in the years 2021-2025 and to present the challenges related to the observed trend. The work is theoretical, based on the analysis of literature, industry websites and statistical data. The Holt method was used for forecasting. According to the forecast, the expected number of electric cars registered annually will increase in 2025 by 261% compared to 2020. The development of electromobility is an important element of the concept of sustainable transport, but its implementation is not only the production and proliferation of electric cars. Fulfilling the assumptions of the electromobility concept requires the simultaneous development of the charging infrastructure, increasing the efficiency of recycling and obtaining energy from renewable sources. Also relevant in this case is the recent energy crisis in Europe, which could hinder development or influence a shift toward another technology.

Key wordssustainable transport; electromobility; electric cars; forecasting

Submitted: 2022-08-10, Reviewed: 2022-09-21, Accepted: 2022-11-19, Published: 2022-11-21