< Back

Modele wyboru konsumenta

Consumer Choice Models

Szymon Chudziak
ORCID: 0000-0001-6093-4030
sc63269@sgh.waw.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2023.233

Download (pdf)

Cytowanie: Chudziak, S. (2023). Modele wyboru konsumenta. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 187, s. 5-22. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2023.233

KODY JEL: A10, D01, D04

Eksperymenty i badania empiryczne w powtarzalny sposób wykazują niedostatki standardowego podejścia do modelowania wyborów konsumentów, opartego na teorii preferencji i optymalizacji międzyokresowej. W ekonometrycznych badaniach oraz alternatywnych metodach przedstawiania procesów decyzyjnych niemal zawsze zawarte jest założenie o istnieniu czynnika losowego wpływającego na ostateczny wybór. Niektóre formy takich zachowań są spójne z założeniem o optymalizacji użyteczności, ale mogą też mieć interpretację behawioralną. W tym artykule przedstawiono przegląd metod stosowanych do modelowania wyborów jednostek w celu przybliżenia tej tematyki. Ponieważ cała literatura jej dotycząca skupiała się na zastosowaniach różnych podejść do badań z użyciem danych empirycznych, stworzono ogólny szkielet modeli opartych na agentach konsumenckich podejmujących wiele decyzji. Stanowi to przyczynek do budowy wieloagentowych modeli zachowań konsumentów spójnych z praktyką badań ekonometrycznych.
Słowa kluczowe: decyzje konsumenta; modelowanie rynku; wybór produktu

Consumer Choice Models

Experiments and empirical research consistently demonstrate the shortcomings of the standard approach to modelling consumer choices, based on the theory of preferences and intertemporal optimization. In econometric studies and alternative methods of presenting decision-making processes, there is almost always an assumption of the existence of a random factor affecting the final choice. Some forms of such behaviour are consistent with the assumption of utility maximization, but they can also have a behavioural interpretation. This article presents an overview of methods used to model individual choices in order to approximate this topic. Since the entire literature on the subject has focused on the application of various approaches to research using empirical data, a general framework of models based on consumer agents making multiple decisions has been developed. This contributes to the construction of multi-agent models of consumer behaviour consistent with the practice of econometric research.
Key words: Consumer decisions; market modeling; product choice

Submitted: 2023-04-12, Reviewed: 2023-05-23, Accepted: 2023-06-26, Published: 2023-06-26