< Back

Świadomość zagrożenia i zachowania pokolenia Z wobec cyberbezpieczeństwa oraz oszustw w życiu codziennym – studium przypadku

Awareness and behavior of Generation Z toward cyber-security and fraud in everyday life – a case study

Joanna Zarębska
ORCID: 0000-0002-1655-3086
j.zarebska@wez.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski

Natalia Howis
howisn@gmail.com
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2023.235

Download (pdf)

Cytowanie: Zarębska, J.; Howis N. (2023). Świadomość zagrożenia i zachowania pokolenia Z wobec cyberbezpieczeństwa oraz oszustw w życiu codziennym – studium przypadku. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 18, s. 41-53. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2023.235

KODY JEL: I25, O33, P46

Dzisiejsze młode pokolenie (urodzone po 1995 roku) nazywane generacją Z, posiada umiejętności obsługi różnego rodzaju urządzeń elektronicznych i potrafi poruszać się w świecie cyberprzestrzeni. Obecni uczniowie szkół średnich i wyższych czują się w tym świecie pewnie, bezpiecznie i nie boją się nowinek technologii informatycznych. Mimo ewidentnych korzyści, świat ten niesie ze sobą także różne niebezpieczeństwa. Charakteryzuje się anonimowością i globalnym zasięgiem, co może sprzyjać zagrożeniom. Brak edukacji w tym zakresie i zbytnia pewność siebie młodych ludzi, a często pośpiech, mogą doprowadzić w życiu osobistym czy przyszłej pracy zawodowej do poważnych konsekwencji (np. kradzieży danych). W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania, a dotyczącego ich świadomości na temat cyberbezpieczeństwa, zagrożeń z nim związanych, postaw wobec zagrożeń oraz sposobów uzyskiwania wiedzy na temat zabezpieczenia się przed oszustami w sieci. Wyniki badania wskazują na dużą świadomość młodego pokolenia w zakresie bezpieczeństwa technologii informatycznych, o czym świadczy wysoka popularność stosowania zabezpieczeń antywirusowych (przez 81,5% ankietowanych). Odpowiedzi studentów wskazują na potrzebę ciągłego, dalszego kształcenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale również na konieczność uświadamiania szerszej grupie społeczeństwa o niebezpieczeństwie, jakie ich może spotkać ze strony oszustów, hakerów komputerowych oraz o ostrożnym korzystaniu z nowinek technologicznych.

Słowa kluczowe: edukacja; pokolenie Z; oszustwa internetowe; kompetencje cyfrowe

Awareness and behavior of Generation Z toward cyber-security and fraud in everyday life – a case study

Today's young generation (born after 1995), referred to as Generation Z, is skilled in the use of various types of electronic devices and are able to navigate the world of cyberspace. Today's secondary and tertiary school students feel confident, safe and unafraid of new developments in this world and are not afraid of new information technologies. Despite obvious advantages, this world also entails various dangers. It is characterised by anonymity and global reach, which can foster risks. A lack of education in this area and the overconfidence of young people, often in a hurry, can lead to serious consequences in their personal lives and future professional careers (e.g. theft of data) consequences. The article presents the results of a survey of students of the Faculty of Economics and Management on their awareness of cyber security, on their awareness of cyber security, the risks associated with it, attitudes towards threats, and ways of acquiring knowledge about how to protect themselves against online fraudsters. The results of the survey indicate a high awareness among the younger generation of in terms of IT security, as evidenced by the high popularity of use of antivirus protection (by 81.5% of respondents). Responses of students indicate the need for continuous, further education on cyber security, but also the need to make the broader public aware of the public about the dangers they may face from fraudsters, computer hackers and about the careful use of technological innovations.

Key words: education; generation Z; online fraud; digital competence

Submitted: 2023-05-07, Reviewed: 2023-05-30, Accepted: 2023-07-09, Published: 2023-07-12