< Back

Przegląd wybranych problemów społeczno-ekonomicznych związanych z gospodarką przestrzenną

Review of selected socio-economic problems related to spatial management

Katarzyna Mokrzycka
ORCID: 0009-0002-3449-1234
katarzyna.mokrzycka1@onet.pl
Politechnika Rzeszowska

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2023.238

Download (pdf)

Cytowanie: Mokrzycka, K. (2023). Przegląd wybranych problemów społeczno-ekonomicznych związanych z gospodarką przestrzenną. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 18, s. 86-97. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2023.238

KODY JEL: R320, R110

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną. Celem rozważań jest ukazanie wybranych problemów gospodarki przestrzennej. W przedstawionym tekście podkreślono niezwykłą wagę koncentrowania świadomych, skoordynowanych działań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, które to właściwie prowadzone mogą przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne; rozwój regionalny; ekonomika przestrzenna; problemy gospodarki przestrzennej

Review of selected socio-economic problems related to spatial management

This paper addresses issues related to spatial planning. The purpose of the considerations is to show some spatial management problems. In the present text underlined the extreme importance of focusing aware, coordinated operations related to spatial which properly performed can contribute to social and economic development of the region.

Key words: spatial planning; regional development; spatial economics; problems of spatial management

Submitted: 2023-03-19, Reviewed: 2023-05-20, Accepted: 2023-07-09, Published: 2023-07-12