< Back

Restrukturyzacja organizacyjna jako sposób przeciwdziałania kryzysowi w przedsiębiorstwie


Joanna Wyrwa
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.21

Download (pdf)

Cytowanie: Wyrwa, J. 92015). Restrukturyzacja organizacyjna jako sposób przeciwdziałania kryzysowi w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2(2), 127-143.

Współczesne przedsiębiorstwa znajdują się pod bardzo silną presją zmian, których źródłem jest rosnąca złożoność i zmienność ich makro i mikrootoczenia. Niedostrzeganie potrzeby dokonywania odpowiednio głębokich zmian, a także niezdolność do szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów, które pojawiają się w związku ze strukturalnym i strategicznym niedostosowaniem przedsiębiorstw do warunków zewnętrznych, są źródłem kryzysów zagrażających trwaniu i efektywnemu funkcjonowania organizacji. Sposobem na przeprowadzenie znaczących zmian w przedsiębiorstwach, w tym poprawę ich sytuacji ekonomicznej jest restrukturyzacja, która stanowi nieodłączny element przekształceń polskiej gospodarki. Przedmiotem artykułu jest eksplikacja procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jego celem jest określenie istoty i specyfiki restrukturyzacji organizacyjnej w oparciu o analizę zmian zachodzących w wybranym przedsiębiorstwie. Analiza jest wynikiem prac badawczych prowadzonych w 2014 roku w ramach projektu pn. „Biznes w nauce, nauka w biznesie – rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w województwie lubuskim”.

Słowa kluczowe: restrukturyzacja, restrukturyzacja organizacyjna, zmiana, przedsiębiorstwo, kryzys gospodarczy, studium przypadku

Organizational restructuring as a way of counteracting a crisis in an enterprise

Modern companies are under very strong pressure of changes, which result from the increasing complexity and variability of their macro- and micro-environment. Neglecting the need of implementing profound changes as well as inability to solve the problems, which arise from the structural and strategic maladjustment of enterprises to external conditions, quickly and effectively are the source of crises threatening the existence and effective functioning of organizations. It is restructuring that is the way to implement significant changes in enterprises, including improvement of their economic situation and which is an integral part of the transformation of the Polish economy. The subject of the article is explanation of the process of corporate restructuring. It aims at describing the nature and specificity of organizational restructuring on the basis of the analysis of changes implemented in the selected company. The analysis is the result of the research carried out within the framework of the project "Business in science, science in business - development of employees of companies and scientific units in Lubusz voivodship" in 2014.

Key words: restructuring, organizational restructuring, a change, a company, an economic crisis, a case study