< Back

Pasywny transfer technologii a innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim w latach 2011-2013


Marlena Płonka
Uniwersytet Szczeciński

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.23

Download (pdf)

Cytowanie: Płonka, M. (2015). Pasywny transfer technologii a innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim w latach 2011-2013. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2(2), 156-168.

Wśród przedstawicieli współczesnej myśli ekonomicznej panuje zgodność, co do fundamentalnego znaczenia transferu technologii dla wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, dlatego też permanentnie poszukuje się sposobów na jego intensyfikację i bada się wpływ przepływu technologii na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie, przy wykorzystaniu modelowania probitowego, kierunku i siły wpływu pasywnego transferu technologii na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych. Badaniem objęto region lubuski, a wpływ pasywnego transferu technologii na innowacyjność regionu określono na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 545 przedsiębiorstw w okresie 2011-2013. Hipoteza badawcza sprowadza się do udowodnienia, że aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w regionie lubuskim jest niewystarczająca i należy podejmować działania na rzecz jej poprawy zwiększając nakłady na pasywny transfer technologii. Główne wnioski sprowadzają się do następujących tez: (1) pasywny transfer technologii pobudza aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, (2) wzrost wielkości, dobra koniunktura, ponadregionalny zasięg sprzedaży oraz zagraniczny i mieszany kapitał przedsiębiorstw zwiększają szanse na pasywny transfer technologii, (3) nakłady na maszyny i urządzenia oraz oprogramowanie komputerowe zwiększają szanse na implementację nowych wyrobów i systemów technologicznych.

Słowa kluczowe: innowacje, pasywny transfer technologii, implementacja wyrobów i procesów technologicznych, determinanty innowacyjności

Passive technology transfer vs. industry innovation in the lubuskie voivodeship region in 2011-2013

In the area of modern economic thought there are no doubts that technology transfer is of fundamental importance for the growth of the level of industry innovation. That is why we are constantly looking for ways of intensifying technology transfer and examining the influence of technology flow on innovative activities of companies. The article is aimed at determing the direction and scope of influence of passive technology transfer on innovative activities of companies, with the use of probit modeling. The study was carried out in the lubuskie voivodeship region and the influence of the passive technology transfer on the innovation of the region was determined on the basis of a survey conducted in 545 companies in the period 2011- 2013. The research hypothesis comes down to prove, that innovative activities of companies in the lubuskie voivodeship region are insufficient and action must be taken to improve them by increasing the funding of passive technology transfer. The main conclusions can be summarised as follows: (1) passive technology transfer stimulates innovative activities in companies, (2) growth, prosperity, cross-regional sales radius as well as foreign and mixed company capital increase the chances of passive technology transfer, (3) funding of machines, devices and software increases the chance of implementing new technological products and systems.

Key words: innovation, passive technology transfer, implementing new technological products and systems, determinants of innovation