< Back

Tradycyjna struktura gospodarcza Polski – pułapką dla konwergencji w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego


Eulalia Skawińska
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.13

Download (pdf)

Cytowanie: Skawińska, E. (2015). Tradycyjna struktura gospodarcza Polski – pułapką dla konwergencji w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2(2), 18-35.

Celem pracy było zbadanie realizacji konwergencji realnej krajów EŚW, z wyżej rozwiniętymi UE-27 w oparciu o źródła wtórne, z ekspozycją Polski. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jak globalny kryzys finansowo gospodarczy 2008–2012 wpłynął na ten proces. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera wyjaśnienie koncepcji konwergencji regionów, jako problemu kontrowersyjnego i stopnia realizacji bezwzględnej konwergencji realnej beta w krajach EŚW. Druga część obejmuje ogólną analizę struktury gospodarczej krajów EŚW, stanowiącą podstawę względnej konwergencji realnej. Wyciągnięto następujące wnioski:

1. W okresie 2004-2013 konwergencja realna w niewielkim zakresie była stymulowana przez fundusze UE. Niestety postęp był spowolniony przez kryzys ekonomiczny.

2. Brak komplementarności struktur gospodarczych uniemożliwił realną warunkową konwergencję krajów EŚW, w porównaniu z rozwiniętymi krajami UE-27. Dodatkowo, ten mankament stwarza nie tylko zagrożenie dla przyspieszenia realnej bezwarunkowej konwergencji, lecz nawet dla możliwości wystąpienia dywergencji.

3. W części końcowej przedstawione są propozycje dla Polski.

Słowa kluczowe: konwergencja, komplementarność, struktura gospodarki, kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW),UE-27, dywergencja

The traditional economic structure of Poland – a trap for the convergence in the times of the financial and economic crisis

The aim of this paper is to investigate the implementation of the real convergence of the CEE countries in comparison to the developed EU countries (EU-27) (and in particular Poland) on the basis of secondary data. The main question concerned the impact of the global financial and economic crisis 2008-2012 on the process. The paper consists of two parts. The first explains the concept of the regional convergence as a controversial problem and the extent of the realization of the beta real unconditional convergence in CEE countries. The second part analyses the economic structure of CEE countries which constitutes the basis of the conditional real convergence. The following conclusions were drawn:

1. In the period 2004-2013 small real convergence has been stimulated by EU funds. Unfortunately, the progress has been slowed-down by economic crisis.

2. The lack of complementarity of economic structures disabled the real conditional convergence of CEE countries, in comparison to the developed EU-27 countries. In addition, this deficiency poses not only a threat to the acceleration of real unconditional convergence but even the possibility of the occurrence of divergence.

3. Finally, some proposals for Poland are presented.

Key words: convergence, complementarity, economy structure, Central and Eastern European countries (CEE), EU-27, divergence