< Back

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach 2008-2014


Ilona Skibińska-Fabrowska
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Lublinie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.15

Download (pdf)

Cytowanie: Skibińska-Fabrowska, I. (2015). Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach 2008-2014. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2(2), 47-57.

W artykule została przedstawiona polityka pieniężna prowadzona przez Narodowy Bank Polski w okresie od 2008 do 2014 roku. Analiza dokonana została z uwzględnieniem podziału na dwa okresy. Pierwszy (lata 2008 – 2009), w którym głównym celem banku centralnego było utrzymanie stabilności i płynności rynku finansowego i drugi (lata 2010 – 2014), w którym władze monetarne skupiły się na realizacji celu inflacyjnego. Ocena polityki pieniężnej w pierwszym okresie wskazała na jej efektywność. Natomiast w drugim z analizowanych okresów założony cel w postaci stabilizowania poziomu inflacji nie został osiągnięty. W wyniku przeprowadzonych badań oraz na tle dyskusji toczącej się w literaturze na temat skuteczności przyjętej przez Polskę strategii polityki pieniężnej zasadnym wydaje się wniosek o konieczności dokonania jej krytycznej weryfikacji.

Słowa kluczowe: polityka pieniężna, Narodowy Bank Polski, kryzys finansowy

Monetary policy of Polish National Bank in the years 2008-2014

This article presents the monetary policy pursued by the Polish National Bank from 2008 until 2014. The analysis was made the division into two periods. The first (2008 - 2009), in which the central bank's main goal was to maintain stability and liquidity of the financial market and the second (period 2010-2014), in which the monetary authorities focused on achieving the inflation target. Assessment of monetary policy in the first period pointed to its effectiveness. In the second of the analyzed periods established objective has not been achieved. Against the background of the ongoing discussion in the literature on the effectiveness of the strategy adopted by Poland's monetary policy seems reasonable request to the need to make the critical verification.

Key words: rmonetary policy, Polish National Bank, financial crisis