< Back

Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego


Dariusz Lesicki
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.17

Download (pdf)

Cytowanie: Lesicki, D. (2015). Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2(2), 69-83.

Celem pracy była analiza koncepcji specjalnych stref ekonomicznych oraz ich wpływ na zniwelowanie kryzysu gospodarczego. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: jakie są najważniejsze cele i funkcje specjalnych stref ekonomicznych oraz jakie korzyści ekonomiczne przyniosły one w ciągu ostatnich 15 lat. Analizując akty prawne oraz dane literatury polskiej i światowej autor ukazuje wpływ efektów synergii instrumentów nowej koncepcji SSE na zmniejszenie zagrożeń kryzysowych regionu. Specjalne strefy ekonomiczne tworzone są z jednostek skoncentrowanych przestrzennie w celu utworzenia korzystnych warunków dla rozwoju szeroko pojętej działalności innowacyjnej. Pomimo korzyści z istnienia SSE, rozwiązanie to posiada również wielu antagonistów, dlatego też tworzenie specjalnych stref ekonomicznych jest kontrowersyjnym, lecz skutecznym rozwiązaniem gospodarczym.

Słowa kluczowe: : specjalne strefy ekonomiczne, SSE, obszary uprzywilejowane, rozwój gospodarczy, klastry

Special Economic Zones and their role in mitigating the effects of the economic crisis

The aim of the study was to analyze the concept of special economic zones and their impact on overcoming the economic crisis. Sought to answer the question what are the main objectives and functions of the special economic zones and what economic benefits were brought in the past 15 years. Analyzing the pieces of legislation and data from Polish and world literature the author shows the influence of the synergies instruments of a new concept of SEZ to reduce the risks of crisis in the region. Special economic zones are created from units spatially concentrated in order to create favorable conditions for developing a wide spread innovation activities. Despite the benefits of the SEZ, that solution has also many antagonists, therefore the creation of special economic zones is a controversial but effective economic solution.

Key words: special economic zones, SEZ, privileged areas, economic development, clusters