< Back

Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie


Mariola Michałowska
Dariusz Stankiewicz
Wiesław Danielak
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.20

Download (pdf)

Cytowanie: Michałowska, M., Stankiewicz, D i Danielak, W. (2015). Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2(2), 110-126.

W opracowaniu ukazano złożoną problematykę zarządzania sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: czy sytuacją kryzysową można w ogóle zarządzać, zwłaszcza w warunkach chaosu i niepewności? Ponadto czy jest możliwe by kadry kierownicze były w stanie zarządzać sytuacją kryzysową, zwłaszcza, że trudno jest przewidzieć możliwe zagrożenia a jeszcze trudniej się do nich przygotować? W opracowaniu omówiono zagadnienia związane z rozpoznawaniem sytuacji kryzysowej, przyczynami kryzysu oraz jego przebiegiem. Wskazano na istotę zarządzania kryzysowego i redefiniowanie strategii w warunkach kryzysu.

Słowa kluczowe: sytuacja kryzysowa, kryzys, zarządzanie kryzysowe

Crisis management in the enterprise

The study shown the problems of crisis management company. Sought answers to questions: whether the crisis situation in general, you can manage, especially in conditions of chaos and uncertainty? Furthermore, is it possible that managers are able to manage the crisis, especially since it is difficult to predict the possible risks and even harder to prepare for them? This paper discusses issues related to the recognition of crisis, the causes of the crisis and its course. Pointed out the essence of crisis management and redefining strategies in crisis conditions.

Key words: crisis situation, crisis, crisis management