< Back

Nakłady inwestycyjne zagranicznych przedsiębiorstw handlowych i ich wpływ na handel w Polsce


Urszula Kłosiewicz-Górecka
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.27

Download (pdf)

Cytowanie: Kłosiewicz-Górecka, U. (2015). Nakłady inwestycyjne zagranicznych przedsiębiorstw handlowych i ich wpływ na handel w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2 (3), 47-58.

Celem artykułu jest identyfikacja skali i struktury nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw handlowych z kapitałem zagranicznym i określenie ich wpływu na handel artykułami konsumpcyjnymi w Polsce. Przedmiotem analizy jest wielkość, dynamika oraz struktura nakładów inwestycyjnych oraz liczba i dynamika sklepów i magazynów hurtowych oraz ich struktura wg wielkości i form handlu. Analizą objęto również miękkie skutki inwestycji tj. organizację handlu, rozwój marek własnych. Dla określenia wpływu inwestycji przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na handel w Polsce, zastosowano analizę porównawczą stanu i struktury zasobów rzeczowych zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw handlowych, sposobu organizacji firm oraz zarządzania sferą zakupu i sprzedaży. Analiza objęła lata 2008-2013. Podstawę analizy stanowiły dane GUS (ostatnie dostępne pochodzą z 2013 r.), a także inne materiały ze źródeł wtórnych (artykuły, referaty, zasoby internetu) oraz własne badania dotyczące organizacji handlu detalicznego i hurtowego.

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, nakłady inwestycyjne, przedsiębiorstwa handlowe, handel detaliczny, handel hurtowy

Foreign Commercial Enterprises’ Investments and Their Impact on Trade in Poland

An aim of the article is to identify the scale and structure of investments carried out by commercial enterprises with foreign capital share and to determine their impact on trade in consumer goods in Poland. The subject matter of analysis is the volume, dynamics and structure of investment outlays as well as the number and dynamics of shops and warehouses and their structure by the size and form of trade. The analysis also covered soft effects of investments, i.e. trade organisation and private label development. In order to determine the impact of investments carried out by enterprises with foreign capital on trade in Poland the author carried out a comparative analysis of the state and structure of tangible assets of foreign and national commercial enterprises, the way the firms are organised, and management of the sphere of purchases and sales. The analysis comprised the years 2008-2013. The basis for the analyses was CSO’s data (the recent available are from the year 2013) as well as other materials from secondary sources (articles, papers, Internet’s resources) and own surveys on the organisation of retail and wholesale trade.

Key words: foreign direct investments, investment outlays, commercial enterprises, retail trade, wholesale trade