< Back

Kryteria wyboru e-dostawcy z perspektywy konsumenta generacji Y


Anetta Barska
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.28

Download (pdf)

Cytowanie: Barska, A. (2015). Kryteria wyboru e-dostawcy z perspektywy konsumenta generacji Y. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2 (3), 59-70.

W Polsce obserwujemy wzrost zainteresowania transakcjami realizowanymi za pośrednictwem internetu, które niosą dla klienta liczne korzyści w postaci wygody korzystania, czy też szerokiego wyboru, ale również wiążą się z dużym poziomem niepewności, co do rzetelności sprzedawcy i jakości oferowanego asortymentu. Budowanie strategii sprzedaży w Internecie wymaga znajomości zachowań nabywczych konsumentów, co uzasadnia podęcie tej problematyki badawczej. Ma ona nie tylko istotne walory poznawcze, ale również aplikacyjne. Celem artykułu jest identyfikacja kryteriów wyboru dostawców przez konsumentów w zakupach dokonywanych drogą elektroniczną. Badania skoncentrowano na generacji Y, reprezentowanej przez 364 konsumentów. Jak pokazują badania, większość internautów chętnie kupuje towary i usługi za pośrednictwem internetu, a przy ocenie dostawców kieruje się jakością, poziomem cen i szerokością oferowanego asortymentu, duże znaczenie przypisują również rekomendacji. Znaczniejszy poziom niepewności odczuwany przez e-konsumentów i związane z tym liczne kryteria oceny wiarygodności dostawcy potwierdza zasadność realizacji strategii sprzedaży opartych na budowaniu zaufania odbiorcy.

Słowa kluczowe: generacja Y, internet, e-handel, e-konsument

The role of the silver economy in the process of mitigating the effects of the economic crisis

In Poland, we can observe increased interest in transactions realized via Internet, which give numerous benefits for a client such as comfort or wide choice, but they are also related to high level of uncertainty with reference to reliability of a seller and quality of assortment. Building sales strategies in the w Internet requires knowledge of purchase behaviours of consumers, which substantiates undertaking this issue. The aim of this article is identification of selection criteria of a supplier by consumers in purchases made via Internet. The research was focused on generation Y, represented by 364 consumers. As research have shown, most of Internet users willingly buy goods and services via Internet, and quality, price, assortment and recommendations are important in assessment of a supplier. Considerable level of uncertainty felt by e-consumers and numerous criteria of an assessment of supplier’s reliability confirms that realization of sales strategies should be based on building trust among recipients.

Key words: generation Y, Internet, e-commerce, e-consumer