< Back

Zarządzanie relacjami z klientem z perspektywy budowania kapitału relacyjnego


Wiesław Danielak
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.29

Download (pdf)

Cytowanie: Danielak, W. (2015). Zarządzanie relacjami z klientem z perspektywy budowania kapitału relacyjnego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2 (3), 71-83.

Celem opracowania jest ukazanie istoty i znaczenia różnych aspektów związanych z zarządzaniem relacjami z klientem z perspektywy budowania kapitału relacyjnego. W realizacji wskazanego celu pomocne było ukazanie istoty relacji międzyorganizacyjnych, procesu tworzenia relacji z klientem, zdolności i kompetencji relacyjnych sprzyjających budowaniu kapitału relacyjnego. W artykule zamieszczono wyniki badań ankietowych dotyczących czynników wewnątrzorganizacyjnych mających wpływ na kształtowanie kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: : relacje międzyorganizacyjne, zarządzanie relacjami, kapitał relacyjny

Customer relationship management from the perspective of relational capital building

The aim of the study is to present the essence and importance of the various aspects of managing customer relationships from the perspective of relational capital building. The realization of the objective to help was to show the essence of inter-organizational relations, the process of creating relationships with clients, capacity and competence relational conducive to building relational capital. The article presents the results of surveys on factors existing in the enterprise and affecting the development of relational capital of the company.

Key words: inter-organizational relationships, relationship management, relational capital