< Back

Wpływ działań promocyjnych na wybór uczelni przez maturzystów


Anna Wasiluk
Ewelina Markowska
Politechnika Białostocka

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.31

Download (pdf)

Cytowanie: Wasiluk, A. i Markowska, E. (2015). Wpływ działań promocyjnych na wybór uczelni przez maturzystów. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2 (3), 98-109.

W tekście podjęto problematykę działań promocyjnych uczelni pod kątem ich wpływu na decyzję maturzystów o wyborze szkoły wyższej. Poruszana problematyka wydaje się być istotna ze względu na fakt trwających od kilku lat radykalnych zmian na rynku edukacyjnym. Z jednej strony mamy do czynienia z dużą podażą uczelni, i to zarówno krajowych jak i zagranicznych, z drugiej natomiast z trwającym niżem demograficznym. Sytuacja ta wymusiła na tych instytucjach potrzebę wzmożonych działań marketingowych, których celem jest nawiązanie i utrzymanie stałych relacji z odbiorcami ich oferty. Badaniami objęto 100 losowo dobranych tegorocznych maturzystów w woj. podlaskim, a ich celem było uzyskanie odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania badawcze: jaki wpływ na decyzję maturzystów o wyborze uczelni mają działania promocyjne podejmowane przez te jednostki oraz które z form promocji mają największy, a które najmniejszy wpływ na decyzję maturzystów o wyborze uczelni. Badanie opinii respondentów zostało przeprowadzone w lutym 2015 roku metodą ilościową, za pomocą ankiety. Tekst składa się ze wstępu, przeglądu literatury w zakresie poruszanej problematyki, opisu metodyki przeprowadzonych badań i charakterystyki przebadanej populacji oraz analizy uzyskanych wyników. Oprócz ogólnych zestawień opinii respondentów dokonano również ich prezentacji z uwzględnieniem płci i deklarowanej przez badanych maturzystów sytuacji materialnej ich rodzin

Słowa kluczowe: promocja, szkoły wyższe, uczelnie, maturzyści

Influence of promotional activities on college selection by high school graduates

The text addresses the subject of the universities’ promotional activities and their influence on the decisions of the high school graduates about selection of a college. The raised issue appears to be significant due to the radical changes in the education market that have been continuing for several years. On one hand we are dealing with a large supply of universities, both domestic and foreign, on the other hand with the ongoing demographic low. This situation has forced these institutions to increase their marketing efforts aimed at establishing and maintaining a solid relationship with the recipients of their offer. The study included a 100 randomly selected, this year's high school graduates in the Podlasie province and its goal was to get the answers on two key research questions: what impact on the graduates’ decision about choosing a college have the promotional activities undertaken by these entities and which of the promotion forms have the most and which the least impact on the graduates’ decision on the selection of a university. The study of the respondents’ opinion was conducted in February 2015 by quantitative method, using a questionnaire. The text consists of an introduction, the literature review with regard to the discussed issues, a description of the research methodology, the characteristics of the studied population and the analysis of the obtained results. Apart from general comparison of the respondents’ opinions, their presentation was also made by gender and by the surveyed high school graduates’ declared material situation of their families.

Key words: promotion, colleges, universities, graduates