< Back

Biometria w bankowości - szanse i zagrożenia Banku przyszłości


Julita Mlaskawa
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.32

Download (pdf)

Cytowanie: Mlaskawa, J. (2015). Biometria w bankowości - szanse i zagrożenia Banku przyszłości. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2 (3), 110-120.

Biometria jest naturalnym znacznikiem tożsamości każdego człowieka, dzięki czemu coraz częściej jest wykorzystywana jako klucz dostępu do wydzielonych pomieszczeń, oraz systemów informatycznych. Zastosowanie metod biometrycznych w bankowości dotyczy w szczególności identyfikacji i weryfikacji klienta. Nowoczesne technologie umożliwiają wykorzystanie metody w obszarze bankowości stacjonarnej jak również w bankowości telefonicznej i internetowej. Ciało ludzkie posiada określony zbiór indywidualnych cech biologicznych na podstawie, których można przeprowadzić wstępną analizę zdrowia klienta lub rozpoznawać osoby poszukiwane i zaginione. Synergia usług bankowych z wczesną diagnostyką medyczną i ogólnie pojmowanym bezpieczeństwem, stanowi wyzwanie dla naukowców i praktyków. Podstawową korzyścią przemawiającą za wprowadzeniem biometrii w bankowości jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji bankowych, oraz wyeliminowanie fizycznego obiegu papierowych dokumentów wewnątrz organizacji.

Słowa kluczowe: biometria, bank, identyfikacja klienta, uwierzytelnienie klienta, bezpieczeństwo

Biometrics in banking - opportunities and threats of the Bank of the future

Biometrics is a natural marker of identity of every human being; thanks to this it is more and more often used as an access key to designated IT spaces and systems. The use of biometrics methods in banking concerns, in particular, customer identification and verification. Modern technologies enable the use of the method in the area of stationary banking, as well as in telephone and online banking. The human body has a specific set of individual biological characteristics based on which one may conduct a preliminary analysis of the client's health or identify lost or wanted persons. The synergy of banking services with early medical diagnostics and generally understood security is a challenge for researchers and practitioners. The main advantage in favour of the introduction of biometrics in banking is the increase of safety of bank transactions and eliminating the physical circulation of paper documents within the organisation.

Key words: local government, entrepreneurship, case study, rural municipality