< Back

Reformy bankowe a wzrost gospodarczy. Przykład krajów transformujących się


Adam Baszyński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.34

Download (pdf)

Cytowanie: Baszyński, A. (2016). Reformy bankowe a wzrost gospodarczy. Przykład krajów transformujących się. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 4-16.

Celem artykułu jest szukanie współzależności między postępem reform bankowych a wzrostem gospodarczym w krajach transformujących się w latach 1989-2010. Badanie przeprowadzone na postawie panelu danych dowodzi umiarkowanej ujemnej współzależności pomiędzy postępem reform bankowych a tempem wzrostu gospodarczego. Natomiast korelacja wskaźnika określającego stan zaawansowania reform bankowych z poziomem PKB per capita jest umiarkowanie dodatnia. Z punktu widzenia polityki oznacza to brak wspierania procesu wzrostu gospodarczego przez reformy bankowe dokonujące się w krajach transformujących się. Jednak stan zaawansowania reform bankowych jest tym większy im wyższy poziom PKB per capita.

Słowa kluczowe: dobrobyt społeczny, metodologia nauk ekonomicznych, teoria ekonomii

Banking reform and economic growth. Example countries in transition

This article aims to look for correlation between progress in banking reforms and economic growth in transition countries in the period 1989-2010. Study carried out on the basis of panel data shows a moderate negative correlation between the development of banking reforms and economic growth. In contrast, the correlation indicator describing the progress of banking reforms with GDP per capita is moderately positive. From a policy perspective, this means the lack of supporting the process of economic growth by the banking reforms taking place in the transition countries. However, the progress of banking reforms is the greater the higher the level of GDP per capita.

Key words: banking reforms, transition, economic growth, correlation coefficient