< Back

Wybrane współczesne nierówności regionalne w Polsce


Marek W. Kozak
Uniwersytet Warszawski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.45

Download (pdf)

Cytowanie: Kozak, M. W. (2016). Wybrane współczesne nierówności regionalne w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 147-154.

Artykuł jest poświęcony analizie kluczowych nierówności regionalnych współczesności. Celem jest opisanie i analiza najważniejszych współcześnie nierówności, rozwijających się pod wpływem otwarcia kraju w związku z globalizacją i europeizacją, urbanizacją i zmianami demograficznymi, przejściem do ery poprzemysłowej. Zwięźle omówiono nierówności rynku pracy, kapitału ludzkiego i społecznego, innowacji i konkurencyjności i dostępności infrastruktury (komunalnej i strategicznej).

Słowa kluczowe: Polska, nierówności, różnice, regiony

Selected contemporary regional inequalities in Poland

This article is devoted to analysis of the contemporary key regional inequalities in Poland. The main aim is analysis of most important inequalities developing under the influence of opening of the country in relation to globalization and europeization, urbanization and demographic changes, transition to postindustrial era. The following inequalities are being presented shortly: on the labor market, human and social capital, innovativeness and competitiveness, municipal and strategic infrastructure accessibility and digital exclusion.

Key words: Poland, inequalities, differences, regions