< Back

Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości w kontekście stabilności społecznoekonomicznej (na przykładzie Ukrainy)


Vyasheslav Lyashenko
Anna Tolmachova
National Academy of Sciences of Ukraine
Oleksii Kvilinskyi
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.46

Download (pdf)

Cytowanie: Lyashenko, V., Tolmachova, A. i Kvilinskyi, O. (2016). Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości w kontekście stabilności społecznoekonomicznej (na przykładzie Ukrainy).. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 155-164.

Badanie współczesnego stanu i tendencji rozwoju wielu krajów i regionów w warunkach transformacji politycznej, socjalnej i gospodarczej pozwala wnioskować, że w przypadku większości transformujących się krajów można obserwować istotne negatywne czynniki prowadzące do pogorszenia warunków życia, ograniczenia praw i wolności, zmniejszenia możliwości rozwój gospodarczego i obniżenia satysfakcji z zaspokojenia potrzeb z bardziej zaawansowanych w kierunku podstawowych. W artykule analizowane są ukraińskie i zagraniczne doświadczenia w zakresie polityki państwa wobec prowadzenia biznesu. Zaprezentowane zostały wyniki analizy najważniejszych wskaźników dotyczących MŚP na Ukrainie. Oceniony został również wpływ polityki państwa na kształtowanie aktywności przedsiębiorczej na Ukrainie. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiono propozycje poprawy klimatu gospodarczego w celu zagwarantowania wzrostu sektora małej i średniej przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe: stabilność społecznoekonomiczna, polityka państwowa, tendencje rozwoju, mała i średnia przedsiębiorczość, bariery administracyjne

Public Policy Development of Entrepreneurship in the Context of Social and Economic Stability (example of Ukraine)

A study of the current state and tendencies of development of many countries and regions in terms of transforming the political, social and market environment leads to the conclusion that most of the territories and their population at the turn of 2015-2016 years is subject to significant influence of negative factors, leading to a deterioration in living conditions, violation of rights and freedoms, reduction of diverse opportunities and redistribution aspirations to meet the needs of the more advanced the most simple. Foreign and home experience of public policy is investigated in relation to doing business. Results over of analysis of dynamics of indexes of small and middle business of Ukraine entities are brought and influence of public policy is estimated on forming of enterprise activity in a country. On the basis of the conducted research suggestions are given in relation to the improvement of enterprise climate with the purpose of providing of height of sector of small and middle enterprise.

Key words: social and economic stability, public policy, progress trends, small and AV enterprise, administrative barriers