< Back

„Srebrne Tsunami” – skutki społeczne zmian demograficznych w XXI wieku


Żaneta Maciejewska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.47

Download (pdf)

Cytowanie: Maciejewska, Ż. (2016). „Srebrne Tsunami” – skutki społeczne zmian demograficznych w XXI wieku. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 165-176.

Pomimo widocznych pozytywnych zmian jakie zachodzą na przestrzeni lat zarówno w życiu społecznym jak i gospodarczym, nieustannie państwo polskie skazane jest na wiele zagrożeń. Wskazać można wiele aspektów społecznych, moralnych oraz technologicznych wzajemnie ze sobą powiązanych oraz od siebie uzależnionych, w przypadku tórych rozwój jednego, negatywnie oddziałuje na drugi. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w strukturze demograficznej społeczeństwa polskiego. Niedostosowanie rozwiązań systemowych rządu związanych z najstarszą grupą społeczną negatywnie oddziałuje na kondycję gospodarki. Problem przedstawiony w niniejszej pracy rozpatrzony oraz przeanalizowany został w oparciu ogólnodostępna literaturę oraz na podstawie własnych obserwacji.

Słowa kluczowe: gospodarka społeczna, sfera egzystencjonalna, zagrożenie.

"Silver Tsunami" – social consequences of demographic changse of the twentyfirst century

Despite the apparent positive changes occurring over the years both in social and economic constantly Polish state is doomed to many risks. You can indicate many aspects of social, moral and technological interrelated and dependent on each other, where the development of one adversely affects the other. The aim of this study is to draw attention to the changes in the demographic structure of Polish society. Failure of the government system solutions associated with the oldest social group negatively affects the condition of the economy. The problem presented in this paper has been considered and analyzed based on widely available literature and its own observations.

Key words: social ecomomy, existential sphere, threat.