< Back

Polityka turystyczna krajów Unii Europejskiej w zakresie oddziaływania na nierówności społeczne


Aleksander Panasiuk
Karolina Michalska
Adrianna Wolska
Uniwersytet Szczeciński

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.48

Download (pdf)

Cytowanie: Panasiuk, A., Michalska, K. i Wolska, A. (2016). Polityka turystyczna krajów Unii Europejskiej w zakresie oddziaływania na nierówności społeczne. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (5), 177-190.

W artykule podjęte zagadnienia polityki turystycznej Unii Europejskiej i wybranych krajów w zakresie upowszechnienia mobilności turystycznej obywateli UE, a zwłaszcza wybranych grup społecznych. Wskaźniki aktywności turystycznej społeczeństw krajów UE są znacznie zróżnicowane. Polityka UE koncentruje się na aktywizacji ruchu turystycznego wybranych grup społecznych, m.in.: dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych. Polityki wewnątrzkrajowe oddziałują także na grupy społeczne o niskim statusie materialnym, ograniczając tzw. wykluczenie turystyczne. Współcześnie uznać należy, że turystyka powinna być dobrem ogólnodostępnym. Działania UE i krajów członkowskich pozwalają oddziaływać na wzrost gospodarczy, dzięki pełniejszym wykorzystaniu bazy turystycznej, która wielu krajach charakteryzuje się wysokim poziomem sezonowości. Turystyka ma zatem istotny wpływ na efekty makro- i mikroekonomiczne, a przede wszystkim na rynek pracy, przychody branży turystycznej oraz dochody zatrudnionych w przedsiębiorstwach turystycznych. Dzięki temu uruchamia efekty mnożnikowe w gospodarce. Celem pracy jest przedstawienie roli państwa w gospodarce turystycznej, poprzez zadania związane z oddziaływaniem na popyt turystyczny, wpływające na powszechny dostęp do turystyki i dzięki temu ograniczanie nierówności społecznych.

Słowa kluczowe: polityka turystyczna, gospodarka turystyczna, nierówności społeczne, Unia Europejska

Tourism policy of European Union countries impact of social inequality

The article presented the tourism policy issues of the European Union and selected countries in terms of dissemination of tourist mobility of EU citizens, especially selected social groups. Indicators of tourist activity societies of the EU countries vary widely. EU policy focuses on activation of tourism selected social groups: children and youth, seniors, people with disabilities. Domestic policies also affect social groups with low material status. Today, it must be held that tourism should be a public good. The actions of the EU and member states allow impact on economic growth, thanks to fuller use of tourist accommodation that many countries are characterized by a high level of seasonality. Tourism is therefore an important effect on macro- and microeconomic, and above all to the labor market, revenues of the tourism industry and income of employees in tourism businesses. Thanks runs multiplier effects in the economy. The aim of the study is to present the state's role in the tourism economy, through the tasks related to the impact on tourism demand, affecting the universal access to tourism and thus reducing social inequalities.

Key words: tourism policy, tourism economy, social inequalities, European Union