< Back

Neoliberalizm wobec nierówności społecznych


Krzysztof Prendecki
Politechnika Rzeszowska
Krzysztof Rejman
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.49

Download (pdf)

Cytowanie: Prendecki, K. i Rejman, K. (2016). Neoliberalizm wobec nierówności społecznych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 191-203.

W artykule omawiamy wybrane aspekty neoliberalizmu, w kierunku najważniejszych problemów współczesnego świata, powiązanych z rozwarstwieniem społecznym i problemami: ubóstwem i bogactwem. Analiza zawiłości kapitalizmu, umożliwia lepsze zrozumienie tego zjawisko w czasach kryzysu. Wydarzenia zapoczątkowane w 2008 roku, kiedy zbankrutował bank Lehman Brothers, dogłębnie ukazało gospodarcze zapatrywania i sposób przedstawiania zarówno doktryn w ekonomii, jak i polityce społecznej. Warto badać nierówności dziś i w przyszłości. Przypatrując się myśli i punktowi widzenia wolnościowego neoliberalizmu, a także skutków, jaki ze sobą niesie.

Słowa kluczowe: nierówność społeczna, neoliberalizm, wolność, bieda

Neoliberalism against social inequality

In the article we are discussing selected aspects of the neoliberalism, towards the most important problems of the modern world, connected with the social stratification and problems: with the poverty and the wealth. Analysis of the elaborateness of the capitalism, better understanding it enables the phenomenon in times of crisis. Events initiated in 2008, when the Lehman Brothers bank went bankrupt, in depth showed economic opinions and the way of showing both of doctrines in economics as well as the social policy. It is worthwhile checking irregularities today and in the future. Scrutinizing the thought and a point of view of the liberation neoliberalism, as well as effects with himself he is carrying which.

Key words: social inequalities, neoliberalism, freedom, poverty