< Back

Znaczenie rozwoju rynku TSL w procesie niwelowania nierówności społecznych


Emilia Sielicka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.52

Download (pdf)

Cytowanie: Sielicka, E. (2016). Znaczenie rozwoju rynku TSL w procesie niwelowania nierówności społecznych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 227-238.

W artykule przedstawiono istotę zagadnienia nierówności społecznych oraz przeanalizowano wpływ ich niwelowania na rozwój rynku usług logistycznych i efektywność branży. Artykuł bazuje przede wszystkim na literaturze dotyczącej nierówności społecznych oraz na przykładach wpływu ich niwelowania na rozwój branży TSL zaczerpniętych z praktyki.

Słowa kluczowe: nierówności społeczne, rynek usług logistycznych

The influence of eliminating the social inequalities on the development of the logistics services market

The article presents the essence of the problem of the social inequalities and examines the impact of eliminating them on the development of the logistics services market and the efficiency of this sector. The article is based mainly on the literature regarding the social inequalities and the examples of the impact of eliminating them on the development of the logistics sector taken from practice.

Key words: social inequalities, logistics services market