< Back

Produktywność jako czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce, Czechach i na Słowacji w okresie 2004-2013


Wojciech Siński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.53

Download (pdf)

Cytowanie: Siński, W. (2016). Produktywność jako czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce, Czechach i na Słowacji w okresie 2004-2013. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 239-253.

W pracy podjęto próbę analizy porównawczej produktywności czynników długookresowego (10 lat) wzrostu gospodarczego Polski, Czech i Słowacji, po akcesji do Unii Europejskiej. Determinanty wzrostu gospodarczego (zasoby ludzkie, kapitał, postęp technologiczny) potraktowane zostały w pracy jako zmienne objaśniające, a wartość PKB jak zmienna objaśniana. Porównanie dynamiki czynników produkcji z dynamiką PKB pozwoliło na analizę, w jakim stopniu mamy do czynienia ze wzrostem produktywności, a w jakim ze wzrostem o charakterze ekstensywnym. Z analizy danych empirycznych wynika, że wzrost produktywności, mierzony TFP (postępem technologicznym i organizacyjnym), gospodarek słowackiej i czeskiej wskazuje na fakt lepszego niż w Polsce wykorzystania przez te gospodarki nagromadzonego kapitału. W pracy przedstawiono także zmiany, które nastąpiły w okresie 2005-2013 w rozkładzie dochodów (mierzonym współczynnikiem Giniego) polskich, słowackich i czeskich gospodarstw domowych. Przedstawiony w opracowaniu materiał analityczny, przy wszystkich uproszczeniach badania, stawia przede wszystkim pytanie o poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Gospodarka polska bowiem, przy niezaprzeczalnych sukcesach w zakresie tempa wzrostu gospodarczego, ma ciągle duży dystans do odrobienia, tak w zakresie udziału postępu technologicznego we wzroście gospodarczym, jak i w zakresie zmniejszenia skali nierówności dochodowych polskich gospodarstw domowych.

Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, determinanty wzrostu gospodarczego, produktywność, nierówność dochodowa

Productivity as a factor of economic growth Poland, the Czech Republic and Slovakia in the period 2004-2013

This article attempts to provide a comparative analysis of the long-term (10 years) economic growth factors in Poland, the Czech Republic and Slovakia, after the accession to the European Union. While determinants of economic growth (human resources, capital, technological progress) are treated in this work as explanatory variables, the value of GDP is perceived as the dependent variable. The comparison of production factors dynamics with the GDP growth made it possible to analyze the extent to which one deals with an increase in productivity as compared with an increase of an extensive nature. The analysis of empirical data shows that the increase in productivity of the Slovak and Czech economies, measured by TFP (Total Factor Productivity), points to the fact that those economies make better use of accumulated capital than the Polish one. The paper also shows the changes which occurred in the years 2005-2013 in the distribution of income (measured by the Gini coefficient) in the Polish, Slovak and Czech households. Aknowledging all simplifications of the study, the analytical material presented in the paper primarily brings into question the innovation level of Polish enterprises. While the Polish economy has been undeniably successful in terms of economic growth, there is still a big gap to fill both with regard to the share of technological progress in the economic growth and in terms of reducing the scale of income inequality in the Polish households.

Key words: economic growth, determinants of economic growth, productivity, income inequality