< Back

Kapitał ludzki a nierówności społeczne w szkolnictwie wyższym w ujęciu regionalnym w Polsce


Katarzyna Woźniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.56

Download (pdf)

Cytowanie: Woźniak, K. (2016). Kapitał ludzki a nierówności społeczne w szkolnictwie wyższym w ujęciu regionalnym w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 288-301.

Edukacja jako czynnik kształtujący strukturę społeczną, jest jedną z kluczowych inwestycji w kapitał ludzki. Ważnym wyznacznikiem nierówności w poziomie życia społeczeństwa jest posiadane wykształcenie. Kształcenie na poziomie wyższym odgrywa istotną rolę w zakresie kształtowania jakości kapitału ludzkiego jednostki, co w przyszłości determinuje m.in. wysokość płac, a w konsekwencji wpływa też na rozwój gospodarczy. Celem artykułu jest próba wskazania różnic w zakresie jakości kapitału ludzkiego w obszarze szkolnictwa wyższego w ujęciu regionalnym w Polsce oraz zależności występujących między nierównościami w obszarze edukacji a poziomem rozwoju gospodarczego badanych regionów. Środkiem do realizacji zakładanego celu jest przegląd literatury oraz danych statystycznych publikowanych przez instytucje krajowe i międzynarodowe. Artykuł składa się z dwóch części, teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej zaprezentowano pojęcie i kluczowe aspekty związane z kształtowaniem się nierówności społecznych w zakresie edukacji oraz główne zależności między nierównościami społecznymi a kapitałem ludzkim. Z kolei w części empirycznej w oparciu o wybrane wskaźniki, przedstawiono analizę nierówności społecznych w obszarze edukacji na poziomie wyższym w poszczególnych regionach w Polsce. Przegląd oraz analiza zgromadzonych danych pozwoliła na wskazanie zróżnicowań oraz ocenę poziomu nierówności społecznych w szkolnictwie wyższym w poszczególnych regionach w Polsce, a także na sformułowanie najważniejszych wniosków w badanym obszarze.

Słowa kluczowe: nierówności społeczne, kapitał ludzki, edukacja, inwestycje w kapitał ludzki, szkolnictwo wyższe

Human capital and social inequalities in higher education on a regional basis in Poland

Education as a factor affecting social structure is one of the key investments in human capital. An important determinant of disparities in living standards of society is held education. Higher education plays an important role in shaping the quality of human capital unit, which in the future is determined by, among others, wages, and consequently also affects economic development. The article attempts to identify differences in the quality of human capital in the field of higher education on a regional basis in Poland and the relationship existing between inequities in education and the level of economic development of the regions surveyed. A means of achieving their objective is to review the literature and statistical data published by national and international institutions. The article consists of two parts, theoretical and empirical. In the theoretical part presents the concept and key aspects of the evolution of social inequalities in education and the main relationship between social inequalities and human capital. On the other hand, in the empirical part based on selected indicators we present an analysis of social inequalities in the field of higher education in the various regions in Poland. Review and analysis of the data collected made it possible to identify disparities and assess the level of social inequality in higher education in the various regions in Poland, as well as to formulate the most important conclusions of the study area.

Key words: social inequalities, human capital, education, investment in human capital, higher education