< Back

Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce


Anna Wójtowicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.57

Download (pdf)

Cytowanie: Wójtowicz, A. (2016). Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 302-311.

Artykuł podejmuje analizę rozwoju regionalnego w Polsce, gdyż jest to temat bardzo ważny i aktualny. Celem artykułu jest weryfikacja poziomu rozwoju regionów w Polsce, a także dążenie do wskazania takich kierunków rozwoju polityki regionalnej. Do realizacji celu użyto głównie metody statystycznej, ale także metody opisowej oraz porównawczej. W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczny aspekt rozwoju regionalnego. Następnie ukazano analizę trendów rozwojowych w poszczególnych regionach. W ostatniej części znajduje się próba oceny kierunków rozwoju polityki regionalnej w Polsce. Artykuł jest poprzedzony wprowadzeniem i zakończony wnioskami. Należy dążyć do zrównoważonego rozwoju i zwiększenia konkurencyjności regionów, a tym samym konkurencyjność całej globalnej gospodarki.

Słowa kluczowe: rozwój regionalny, region, konkurencyjność, polityka spójności, polityka regionalna

Differentiated regional development in Poland

The aim of this article is analyze the regional development in Poland, because it is theme very important and current. Purpose of article is verification of level a regional development in Poland, as well as aspiration for such indication of direction regional development. For realization of purpose they use mainly statistic method, but descriptive method and comparative method too. In the first part of the article they presented theorethical aspects of regional development. Next they showed is analysis of development trend in regions. The last part is attempt of estimate direction of development the regional policy in Poland. The article is preceded by basics, finished with conclusions. It belongs to aim at sustainable development, and boost of competitiveness of regions, but the same competitiveness of whole global economy.

Key words: regional development, region, competitiveness, cohesion policy, regional policy