< Back

Przemiany trójsektorowej struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty)


Mirosław Zajdel
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.58

Download (pdf)

Cytowanie:

Zajdel, M. (2016). Przemiany trójsektorowej struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 312-322.

W opracowaniu skoncentrowano się na wybranych aspektach strukturalnych w polskiej gospodarce w kontekście rozwoju ekonomicznego (oraz m.in. potencjalnych nierówności, zróżnicowań i dysproporcji). Trójsektorowa struktura zatrudnienia jest jednym z podstawowych wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także dojrzałości systemu rynkowego. Porównanie trójsektorowej struktury pracujących w Polsce i 15 krajach „dawnej” UE wskazuje na określone różnice w tym obszarze. Dlatego też wydaje się być niezbędne poznanie przeobrażeń tej struktury zatrudnienia (zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych i na początku obecnej dekady).

Słowa kluczowe: rynek pracy, zatrudnienie, zmiany strukturalne

Changes in Three Sector Structure of Employment in the Polish Economy in the Polish Economy as a Measure of Development (Selected Aspects)

This paper deals with selected aspects of three sector structure of employment (working) in Polish economy in context of economic development (among others potential disequilibrium, diversity and disparity). The three sector structure of employment is one of basic coefficients of level of socio-economic development, and also the maturity of market system. The comparison three sector of structure working in Poland and 15., countries "former" UE indicates differences in this area. Therefore knowledge about changes in the employment structure in Poland seems to be essential (especially concerning last two decades).

Key words: labour market, employment, structural changes