< Back

Dobrobyt społeczny – problemy metodologiczne i definicyjne


Michał Zaremba
Uniwersytet Łódzki

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.59

Download (pdf)

Cytowanie: Zaremba, M. (2016). Dobrobyt społeczny – problemy metodologiczne i definicyjne. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 323-331.

Problematyka dobrobytu społecznego od kilku lat zyskuje na popularności jako temat analiz i opracowań naukowych z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych oraz jako interesująca kwestia dla opracowań publicystycznych. Z oczywistych względów spowodowało to powstanie i nawarstwienie się problemów definicyjnych i metodologicznych związanych z tymi kwestiami. Mimo upływu lat wciąż nie ma, pomijając oczywiste kwestie szczegółowe, powszechnego konsensusu co do tego, czy w istocie jest dobrobyt i jak powinien być mierzony. Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie oraz krytyczną analizę pojawiających się definicji oraz miar dobrobytu społecznego. W celu realizacji tematu zakłada się dokonanie pogłębionej analizy literaturowej oraz empiryczną analizę krytyczną kwestii definicyjnych i metodologicznych występujących w opracowaniach specjalistycznych i naukowych.

Słowa kluczowe: dobrobyt społeczny, metodologia nauk ekonomicznych, teoria ekonomii.

Social welfare – methodological and definitional problems

The problems of social welfare during the years has gained popularity as a subject of analysis and scientific studies in the social sciences and as well as an interesting issue for journalists. For obvious reasons this has created several definitional and methodological problems. Despite the years it still has not resulted in creating specific, universal consensus in the field of common definition and measurement. This study aims to discuss and critically analyze definitions and measures of social welfare. In order to implement the aim the author shall make an analysis of the literature and empirical studies found in specialized studies and research.

Key words: social welfare, the methodology of economics, economic theory