< Back

Inequality in the sphere of health: the case of Russia


Vladimir Davydenko
Irina Arbitailo
Tyumen State University

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.36

Download (pdf)

Cytowanie: Davydenko, V. i Management, Ch. (2016). Inequality in the sphere of health: the case of Russia. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 26-41.

Nierówności w sferze ochrony zdrowia: Rosja

Nierówności w zakresie zdrowia przejawiają się w wartościach takich wskaźników, jak: długość życia, postrzegany stan zdrowia, wydatki na opiekę zdrowotną, ubezpieczenie zdrowotne, liczba samobójstw. Wszystkie te wskaźniki należy analizować w przekrojach płci i wieku, społeczno-demograficznych, finansowych i materialnych, a także grup władzy od najwyższych do niższych klas. Analiza tych wskaźników ma znaczenie naukowe w porównywaniu krajów w długich odstępach czasu. Silny wzrost gospodarczy jest warunkiem koniecznym publicznej redystrybucji środków w zakresie zdrowia oraz zwiększenia dochodów niższych warstw społecznych. Przykładowo wyższe wydatki na opiekę zdrowotną na mieszkańca na ogół związane są z wyższą oczekiwaną długością życia. Obecnie jednak głównym powodem trwającej dyskusji na temat nierówności w zakresie zdrowia jest to, że walka z ubóstwem i nierównościami wiąże się z trudnościami, gdy wzrost gospodarczy jest słaby. W socjologii ekonomicznej problem ten znalazł odzwierciedlenie w pracach Webera; w jego pojęciu nierównych szans życiowych, zjawisku nierównomiernego rozkładu korzyści, określonym przez Mertona jako efekt Mateusza; w terminologii Sztompki w powstaniu trwałej hierarchii przywilejów elity i niedostatku ubogich w odniesieniu do dostępu do pożądanych dóbr i wartości, w tym zdrowia.

Słowa kluczowe: system opieki zdrowotnej, nierówności w obszarze zdrowia

Inequality in the sphere of health: the case of Russia

The inequality in the sphere of health is shown in indicators: life expectancy, the perceived level of the health, expenses on health care, medical insurance, suicides which have to be considered in cuts of gender and age, social and demographic, financial and material, imperious and status groups from the highest to the lowest classes. The analysis of these indicators has scientific value in comparison of a set of the countries in long periods. Strong economic growth is a necessary condition for financing of redistribution measures in the health sphere and the income strengthening in the lower part social striations of public distribution. For example, higher expenses on health care per capita, as a rule, is associated from higher remaining life expectancy at the birth. However now the main reason for the proceeding discussion about an inequality is in the sphere of health that fight against poverty and an inequality are interfaced to difficulties when economic growth is weak. In economic sociology the specified problem found reflection in Weber's works in his concept unequal "vital chances"; a phenomenon of the uneven distribution of advantages designated by Merton as Matfey's effect; in Sztompka's terminology as emergence of strong elite privileges hierarchy and deprivations poor concerning access to the desirable benefits and values, including health. The article assesses the dynamics of health expenditure for all sources of their funding as an investment in human capital over the period 1995-2013 the data of the comparative analysis of expenditures for these purposes in Russia and other countries. The article considers the questions of efficiency of functioning of the health system, the differentiation of the population on the availability and quality of health services.

Key words: a health care system, an inequality in the sphere of health