< Back

Niepełnosprawność jako przyczyna wykluczenia z rynku pracy


Marcin Garbat
Maria Agnieszka Paszkowicz
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.39

Download (pdf)

Cytowanie: Garbat, M. i Paszkowicz, M. A. (2016). Niepełnosprawność jako przyczyna wykluczenia z rynku pracy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 61-79.

W artykule przedstawiono przyczyny wykluczania osób z niepełnosprawnościami z rynku pracy. Wśród barier, które utrudniają osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy, należy wymienić przede wszystkim niewydolny system edukacji powszechnej i zawodowej (w tym szczególnie brak dostępu do edukacji i szkoleń zawodowych lub do środków finansowych przeznaczonych na ten cel). Przyczyniają się do tego funkcjonujące stereotypy, czyli sposób postrzegania przez pracodawców niepełnosprawności i samych osób z niepełnosprawnościami. Istnieją różne mechanizmy stosowane do eliminacji barier wejścia osób niepełnosprawnościami na rynek pracy. Przede wszystkim może się to odbywać poprzez instrumenty stosowanie w ramach systemu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej. Wśród nich wymienić należy instrumenty: prawne, interwencyjne, systemowe oraz fakultatywne. Zakres ich działania jest różny – zależy od wielu czynników.
Słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnościami, wykluczenie, rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie

Disability as a reason of exclusion from the labour market

The article presents the reasons for excluding people with disabilities from the labour market. Among the barriers that hinder people with disabilities entering the labour market, one should first of all mention inefficiency of the system of general and profesional education (especially lack of access to education and vocational training or the funds allocated for this purpose). Functioning stereotypes contribute to that and the way employers perceive disability and persons with disabilities themselves. There are various mechanisms that can be used to eliminate the barriers of entering the labour market by the disabled. Among them one should mention legal, emergency and systematic instruments. Their effect is different - it depends on many factors.
Key words: people with disabilities, exclusion, labour market, employment, unemployment