< Back

Współpraca biznesu ze szkolnictwem na przykładzie firmy ZIEL-BRUK


Anna Gondek
Uniwersytet Zielonogórski
Edward Makarewicz
ZIEL-BRUK® Makarewicz

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.41

Download (pdf)

Cytowanie: Gondek, A. (2016). Współpraca biznesu ze szkolnictwem na przykładzie firmy ZIEL-BRUK®. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 93-104.

Nałożenie się procesów zmian w otoczeniu bliższym i dalszym, pojawienie się nowych koncepcji zarządzania jak koncepcja rozwijania przedsiębiorstwa i budowania przewagi konkurencyjnej dzięki inwestycjom w kapitał ludzki, a także wpływ innowacji na wartość firmy wymusiły na przedsiębiorstwach tworzenie innowacji. Praca zawiera odpowiedzi na postawione w niej pytania: czy innowacje tworzone w lub dla przedsiębiorstwa są konieczne i czy wpływają na wartość przedsiębiorstwa, w jaki sposób tworzyć innowacje w przedsiębiorstwie, jak zmierzyć skuteczność prowadzonej polityki badawczo-rozwojowej i innowacyjnej i jakie działania ze strony przedsiębiorstwa należy zaliczyć do dobrych praktyk w zakresie prowadzonej polityki badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Ponadto w artykule ukazano właśnie te dobre praktyki stosowane przez lubuskie przedsiębiorstwo branży budowlanej ZIEL-BRUK®. Ukazano cele tej współpracy, źródła nowych idei i pomysłów służących tworzeniu innowacji w przedsiębiorstwie.
Słowa kluczowe: B+R i innowacje, strategia, miary efektywności, współpraca

The business cooperation with education on the example of the ZIEL-BRUK® company

Overlapping processes of changes in near and distant environment of enterprise, creating new concept of developing the enterprise and building its competitive position thanks to investments in human capital, R&D and innovations as well as the increase in the popularity of the concept of business administration orientated to the increase its goodwill was an inspiration to undertake the research included in the article. The work contains answers for the research questions: whether innovations created in or for the enterprise are necessary and affect its value understood as the market value, how to create innovations in the enterprise, how to measure the effectiveness of the R&D and innovative politics and what activities in the enterprise can be called the best practices in the range of R&D and innovative politics. Moreover in the article exactly these best practices done by the Lubusz construction industry enterprise ZIEL-BRUK® were shown. Purposes of this cooperation, sources of new ideas for creating the innovation in the enterprise were portrayed as well.

Key words: R&D and innovations, strategy, measure the effectiveness, cooperation