< Back

Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki turystycznej


Aleksander Panasiuk
Uniwersytet Szczeciński
ORCID: 0000-0002-5807-6636

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.60

Download (pdf)

Cytowanie: Panasiuk, A. (2016). Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki turystycznej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (5), 5-15.

KODY JEL: H10, R50, Z38

Rynek turystyczny posiada rozbudowaną strukturę podmiotową, która dotyczy także podmiotów polityki turystycznej. Obok instytucji publicznych: rządowych i samorządowych, istotną rolę w kształtowaniu i realizacji polityki turystycznej na szczeblach: krajowym, regionalnym i lokalnym posiadają turystyczne organizacje pozarządowe, a zwłaszcza podmioty samorządu gospodarczego hotelarstwa, biur podróży i agroturystyki. Celem artykułu jest wskazanie na miejsce i rolę organizacji branżowych funkcjonujących w gospodarce turystycznej jako aktywnych podmiotów współkształtujących krajową, regionalną, i lokalną politykę turystyczną. W kolejnych częściach przedstawiono zagadnienia teoretyczne z zakresu polityki turystycznej jako polityki sektorowej państwa. Następnie wskazano na miejsce turystycznych organizacji pozarządowych w strukturze podmiotów polityki turystycznej w Polsce, wraz z omówieniem ich roli w kształtowaniu struktury rynku turystycznego przez podmioty publiczne. Wskazano przy tym na korzyści i obszary dysfunkcjonalne związane z ich działalnością. W podsumowaniu zwrócono uwagę na konieczność wyłonienia podmiotu, który mógłby sprawować funkcję lidera na poziomie lokalnie i regionalnie realizowanej polityki turystycznej. Pomimo, że wśród badawczy rynku turystycznego jest powszechnie znana działalność turystycznych organizacji pozarządowych, to podjęte zagadnienie jest oryginalne. Wynika to z faktu wskazania ich roli jako aktywnych podmiotów polityki turystycznej, a nie tylko organizacji o charakterze lobbystycznym czy zajmujących się promocją turystyki.

Słowa kluczowe: polityka turystyczna, organizacje pozarządowe, gospodarka turystyczna, samorząd gospodarczy w turystyce.

The role of non-governmental organizations in creation of tourism policy

The tourist market has an extensive subject structure, which also applies to entities tourism policy. In addition to public institutions: government and self-government, an important role in the shaping and implementation of tourism policies levels: national, regional and local levels have a tourist non-governmental organizations, especially bodies of local economic self-government: hotel industry, travel agencies and agrotourism. The aim of this article is to indicate the place and role of professional organizations operating in the tourism economy as those active co-shape the national, regional, and local tourism policy. At the outset, it was presented theoretical issues in the field of tourism policy as a sectoral policy of the state. Then pointed to the place of tourist organizations in the structure of entities tourism policy in Poland, along with a discussion of their role in shaping the structure of the tourism market by public entities. They indicated at the benefits and dysfunctional areas related to their activities. In summary, it highlighted the need to identify the entity that could exercise the function of leadership at the level of local and regional tourism policy implemented. Taken issues are well known among scholars of tourism market. This analysis, however, is original. This is because the indication of the role of NGOs as entities active tourism policy, and not just for the lobbying organization or dealing with the promotion of tourism..

Key words: tourism policy, non-governmental organizations, tourism economy, economic self-government in tourism